"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม"

นายสมคิด ดำฉวาง

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

063-5429878

  • วิสัยทัศน์

    “ก้าวนำด้านการศึกษา พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ สืบสานประเพณีวัฒธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการภารรัฐที่ดี”

ข่าวสารชาวทต.พรุพี

กิจกรรมชาวทต.พรุพี

ประมวลภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานและกิจกรรมทั่วไปชาวทต.พรุพี

รางวัลแห่งความสำเร็จชาวทต.พรุพี

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง ทต.พรุพี เราดูแล

7
หมู่
5,716
ประชากร
89.5
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลพรุพี
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)