ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี พร้อม คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพรุพี สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อำเภอเวียงสระ 👉 อำเภอบ้านนาสาร

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี พร้อม คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพรุพี สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อำเภอเวียงสระ 👉 อำเภอบ้านนาสาร

3

13 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพและสุขภาพของผู้สูงอายุภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพรุพี/โรงเรียนครอบครัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 สัปดาห์ที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพและสุขภาพของผู้สูงอายุภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพรุพี/โรงเรียนครอบครัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 สัปดาห์ที่ 2

0

13 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายสมคิด ดำฉวางนายกเทศมนตรีพร้อมคณะได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี่/โรงเรียนครอบครัวผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุพี จัดโดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี ภายใต้การนำของนายประเสริฐ แสงสุวรรณ ประธานชมรม ระหว่างเดือนมิ.ย.2567 -เดือนก.ค.2567

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายสมคิด ดำฉวางนายกเทศมนตรีพร้อมคณะได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี่/โรงเรียนครอบครัวผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุพี จัดโดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี ภายใต้การนำของนายประเสริฐ แสงสุวรรณ ประธานชมรม ระหว่างเดือนมิ.ย.2567 -เดือนก.ค.2567

7

6 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 3 มิถุนายน 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร 
ภาคเช้า - นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ รองนายเทศมนตรี และคณะพนักงานเทศบาลตำบลพรุพีเข้าร่วมพระราชพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร
ภาคค่ำนายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี และคณะพนักงานเทศบาลตำบลพรุพีเข้าร่วมพระราชพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 3 มิถุนายน 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร ภาคเช้า - นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ รองนายเทศมนตรี และคณะพนักงานเทศบาลตำบลพรุพีเข้าร่วมพระราชพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ภาคค่ำนายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี และคณะพนักงานเทศบาลตำบลพรุพีเข้าร่วมพระราชพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม

11

4 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลพรุพีดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลพรุพีดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2567

8

29 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระบรมราชานุญาต
ให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว (A4) จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปประดิษฐาน
ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทาน
พระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี เป็นประธาน ในพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เทศบาลตำบลพรุพี

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว (A4) จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี เป็นประธาน ในพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เทศบาลตำบลพรุพี

12

27 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดยกำหนดกิจกรรม Big Cleaning Day 
ในวันที่  13 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดยกำหนดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี

298

14 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลพรุพี โดย นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานสวัสดิการสังคม ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะติดตามเยี่ยมดูแล อำเภอบ้านนาสาร สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุพี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และ อสม. ลงพื้นที่ติดตามผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพรุพี โดย นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานสวัสดิการสังคม ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะติดตามเยี่ยมดูแล อำเภอบ้านนาสาร สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุพี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และ อสม. ลงพื้นที่ติดตามผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

299

3 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรศิลปะเบื้องต้น วันที่ 4 กิจกรรมตัวการ์ตูนสร้างสรรค์

โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรศิลปะเบื้องต้น วันที่ 4 กิจกรรมตัวการ์ตูนสร้างสรรค์

300

2 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรศิลปะเบื้องต้น วันที่ 3 กิจกรรมสีสันบนตัวอักษร

โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรศิลปะเบื้องต้น วันที่ 3 กิจกรรมสีสันบนตัวอักษร

298

1 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567 "หลักสูตรศิลปะเบื้องต้น" วันที่ 2 "กิจกรรมวาดภาพอาหารบนจานกระดาษ"

โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567 "หลักสูตรศิลปะเบื้องต้น" วันที่ 2 "กิจกรรมวาดภาพอาหารบนจานกระดาษ"

299

30 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรศิลปะเบื้องต้น กิจกรรมวันที่ 1 กิจกรรมระบายสีภาพทะเล (สีอะคริลิค)

โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรศิลปะเบื้องต้น กิจกรรมวันที่ 1 กิจกรรมระบายสีภาพทะเล (สีอะคริลิค)

298

29 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรำลึกวีรชน ณ บ้านช่องช้าง ประจำปี 2567 วันที่ 21 เมษายน 2567

โครงการรำลึกวีรชน ณ บ้านช่องช้าง ประจำปี 2567 วันที่ 21 เมษายน 2567

322

22 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอาบน้ำช้าง ประจำปี 2567 ณ อนุสรณ์ช้างคู่หมู่บ้านประวัติศาสตร์บ้านช่องช้าง วันที่ 20 เมษายน 2567

โครงการอาบน้ำช้าง ประจำปี 2567 ณ อนุสรณ์ช้างคู่หมู่บ้านประวัติศาสตร์บ้านช่องช้าง วันที่ 20 เมษายน 2567

300

22 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการหลาดคลองพังปูน วันที่ 21 เมษายน 2567

โครงการหลาดคลองพังปูน วันที่ 21 เมษายน 2567

303

22 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันนกกรงหัวจุก วันที่ 21 เมษายน 2567

โครงการแข่งขันนกกรงหัวจุก วันที่ 21 เมษายน 2567

298

22 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ ChongChang Run 2024 วันที่ 21 เมษายน 2567

โครงการ ChongChang Run 2024 วันที่ 21 เมษายน 2567

300

22 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำประปาออกพื้นที่แก้ไขระบบลูกลอยหอถังสูง หมู่ที่ 3 ร้านค้าชุมชน , ล้างระบบทรายกรองประปา หมู่ที่ 4 บ้านสำเริง , แก้ไขหน้ามาตรวัดน้ำรั่วบ้าน พูนศิริ นวลใย หมู่ที่ 4

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำประปาออกพื้นที่แก้ไขระบบลูกลอยหอถังสูง หมู่ที่ 3 ร้านค้าชุมชน , ล้างระบบทรายกรองประปา หมู่ที่ 4 บ้านสำเริง , แก้ไขหน้ามาตรวัดน้ำรั่วบ้าน พูนศิริ นวลใย หมู่ที่ 4

304

19 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลพรุพีเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.

ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลพรุพีเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.

298

18 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลพรุพี จัด" กิจกรรมสืบสานประเพณี เนื่องในเทศกาลวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 " นายสมคิด ดำฉวาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลพรุพี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี เนื่องในเทศกาลวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยการสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและการทำงาน เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ไทย

วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลพรุพี จัด" กิจกรรมสืบสานประเพณี เนื่องในเทศกาลวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 " นายสมคิด ดำฉวาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลพรุพี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี เนื่องในเทศกาลวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยการสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและการทำงาน เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ไทย

307

17 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...