ภาพกิจกรรม
ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2567 นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายวัชรินทร์ นาคกุล ประธานสภาเทศบาล และ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรม เปิดงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร (GI) สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 4 – 16 กรกฎาคม 2567 ณ ริมคลองฉวาง อ.บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2567 นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายวัชรินทร์ นาคกุล ประธานสภาเทศบาล และ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม เปิดงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร (GI) สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 4 – 16 กรกฎาคม 2567 ณ ริมคลองฉวาง อ.บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1180

9 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
“ร่วมให้การต้อนรับข้าราชการโอนย้าย”
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุพี นายสมคิด ดำฉวาง  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี พร้อมด้วย นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ รองเทศมนตรีตำบลพรุพี นายบุญเลิศ รอดศรี รองเทศมนตรีตำบลพรุพี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมให้การต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมา ในสังกัดใหม่ เทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ทิพย์รักษ์ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระดับปฏิบัติงาน สังกัดเดิม เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

“ร่วมให้การต้อนรับข้าราชการโอนย้าย” วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุพี นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี พร้อมด้วย นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ รองเทศมนตรีตำบลพรุพี นายบุญเลิศ รอดศรี รองเทศมนตรีตำบลพรุพี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมให้การต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมา ในสังกัดใหม่ เทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ทิพย์รักษ์ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระดับปฏิบัติงาน สังกัดเดิม เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

1183

3 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวัยใสเรียนรู้ป้องกันอุบัติภัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี

โครงการวัยใสเรียนรู้ป้องกันอุบัติภัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี

1182

28 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพีโรงเรียนครอบครัวผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567 สัปดาห์ที่ 4 วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567 การส่งเสริมและดูแลสุขภาพในวัยผู้สูงอายุโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ วิทยากรครูผู้สอน นางสาวธาริกา อักษรเพียร ตำแหน่ง นักโภชนาการ การออกกำลังกายด้วยโยคะ วิทยากรครูผู้สอน นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ขอ ตำแหน่ง นักกายภาพ ภายใต้การดูแลของ นายประเสริฐ แสงสุวรรณ ประธานชมรมผู้สูงอายุ นางสาวกนกณัฐ อนุพงศ์ รก.ปลัดเทศบาล นางเสาวลักษณ์ คงยิ่ง หน.สป.เทศบาล และงานสวัสดิการสังคม

โครงการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพีโรงเรียนครอบครัวผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567 สัปดาห์ที่ 4 วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567 การส่งเสริมและดูแลสุขภาพในวัยผู้สูงอายุโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ วิทยากรครูผู้สอน นางสาวธาริกา อักษรเพียร ตำแหน่ง นักโภชนาการ การออกกำลังกายด้วยโยคะ วิทยากรครูผู้สอน นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ขอ ตำแหน่ง นักกายภาพ ภายใต้การดูแลของ นายประเสริฐ แสงสุวรรณ ประธานชมรมผู้สูงอายุ นางสาวกนกณัฐ อนุพงศ์ รก.ปลัดเทศบาล นางเสาวลักษณ์ คงยิ่ง หน.สป.เทศบาล และงานสวัสดิการสังคม

1763

27 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเรียนรู้เตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 1 การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำและเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ "น้ำท่วม" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี

โครงการเรียนรู้เตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 1 การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำและเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ "น้ำท่วม" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี

1184

27 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลพรุพีจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2567) ประจำปี 2567

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลพรุพีจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2567) ประจำปี 2567

1756

26 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๗ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๗ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

1180

26 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเรียนรู้เตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่ ประจำปี 2567 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำและเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ น้ำท่วม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี

โครงการเรียนรู้เตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่ ประจำปี 2567 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำและเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ น้ำท่วม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี

1186

25 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กองการศึกษา เทศบาลตำบลพรุพี ขอประชาสัมพันธ์ วันรณรงค์วันดื่นนมโลก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กําหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่าง ๆ เห็นความสําคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ดื่มนม ปีนี้กรมอนามัยและภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์โดยใช้สโลแกน “ดื่มนมจืด 2 แก้ว ทุกวันทุกวัย” (Dairy in Dairy Life) และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ นมและผลิตภัณฑ์นม

กองการศึกษา เทศบาลตำบลพรุพี ขอประชาสัมพันธ์ วันรณรงค์วันดื่นนมโลก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กําหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่าง ๆ เห็นความสําคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ดื่มนม ปีนี้กรมอนามัยและภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์โดยใช้สโลแกน “ดื่มนมจืด 2 แก้ว ทุกวันทุกวัย” (Dairy in Dairy Life) และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ นมและผลิตภัณฑ์นม

1181

25 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๗ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๗ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

1176

25 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพีโรงเรียนครอบครัวผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567 สัปดาห์ที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 การส่งเสริมและดูแลสุขภาพในวัยผู้สูงอายุ โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ วิทยากรครูผู้สอน นางสาวธาริกา อักษรเพียร 
ตำแหน่ง นักโภชนาการ การออกกำลังกายด้วยโยคะ วิทยากรครูผู้สอน นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ขอ ตำแหน่ง นักกายภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพีโรงเรียนครอบครัวผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567 สัปดาห์ที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 การส่งเสริมและดูแลสุขภาพในวัยผู้สูงอายุ โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ วิทยากรครูผู้สอน นางสาวธาริกา อักษรเพียร ตำแหน่ง นักโภชนาการ การออกกำลังกายด้วยโยคะ วิทยากรครูผู้สอน นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ขอ ตำแหน่ง นักกายภาพ

1773

20 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี

1763

20 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๗ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๗ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

1182

20 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๗ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๗ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

1181

19 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมผู้ใช้บริการน้ำประปาของเทศบาลตำบลพรุพี และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีประจำปี 2567 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 วันที่ 18 มิถุนายน 2567

โครงการฝึกอบรมผู้ใช้บริการน้ำประปาของเทศบาลตำบลพรุพี และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีประจำปี 2567 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 วันที่ 18 มิถุนายน 2567

1775

18 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่พมจ.สุราษฎร์ธานีเข้าพบ นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ นายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรี และงานสวัสดิการสังคมเพื่อประสานความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ของข้อมูลTPmap ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) สามารถครอบคลุม ปัญหา เช่น เด็กแรกเกิด การศึกษา ผู้สูงอายุ การพัฒนาสภาพที่อยู่อาศัย ใช้ระบุปัญหาความยากจนในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับเรื่องไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง เพื่อส่งข้อมูลไปยังพมจ.สุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการต่อไป #งานสวัสดิการสังคม

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่พมจ.สุราษฎร์ธานีเข้าพบ นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ นายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรี และงานสวัสดิการสังคมเพื่อประสานความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ของข้อมูลTPmap ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) สามารถครอบคลุม ปัญหา เช่น เด็กแรกเกิด การศึกษา ผู้สูงอายุ การพัฒนาสภาพที่อยู่อาศัย ใช้ระบุปัญหาความยากจนในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับเรื่องไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง เพื่อส่งข้อมูลไปยังพมจ.สุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการต่อไป #งานสวัสดิการสังคม

1770

18 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพีโรงเรียนครอบครัวผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567 สัปดาห์ที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 การส่งเสริมและดูแลสุขภาพในวัยผู้สูงอายุ โดยชมรมผู้สูงอายุร่วมกับเทศบาลตำบลพรุพี ด้วยความดูแลของ นางสาวกนกณัฐ อนุพงศ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นางเสาวลักษณ์ คงยิ่ง หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล และงานสวัสดิการสังคม เรื่อง
โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ วิทยากรครูผู้สอน นางสาวธาริกา อักษรเพียร 
ตำแหน่ง นักโภชนาการ จากโรงพยาบาลบ้านนาสาร
และเรื่องการออกกำลังกายด้วยโยคะ วิทยากรครูผู้สอน นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ขอ ตำแหน่ง นักกายภาพ จาก รพ.สต.พรุพี และวิทยากร นายโคบายาชิ ทากาฟูมิ
ชื่อเล่นทากะ นักดูแลผู้สูงอาย โครงการใจกล้า แลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น

การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพีโรงเรียนครอบครัวผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567 สัปดาห์ที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 การส่งเสริมและดูแลสุขภาพในวัยผู้สูงอายุ โดยชมรมผู้สูงอายุร่วมกับเทศบาลตำบลพรุพี ด้วยความดูแลของ นางสาวกนกณัฐ อนุพงศ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นางเสาวลักษณ์ คงยิ่ง หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล และงานสวัสดิการสังคม เรื่อง โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ วิทยากรครูผู้สอน นางสาวธาริกา อักษรเพียร ตำแหน่ง นักโภชนาการ จากโรงพยาบาลบ้านนาสาร และเรื่องการออกกำลังกายด้วยโยคะ วิทยากรครูผู้สอน นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ขอ ตำแหน่ง นักกายภาพ จาก รพ.สต.พรุพี และวิทยากร นายโคบายาชิ ทากาฟูมิ ชื่อเล่นทากะ นักดูแลผู้สูงอาย โครงการใจกล้า แลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น

1770

17 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 14.05 น. นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพีกล่าวต้อนรับคณะแสดงระบำสี่ภาค ซึ่งเตรียมการฝึกซ้อมในพิธีการแข่งขันกีฬาเครื่อข่ายพรุพี ควนศรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุพี

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 14.05 น. นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพีกล่าวต้อนรับคณะแสดงระบำสี่ภาค ซึ่งเตรียมการฝึกซ้อมในพิธีการแข่งขันกีฬาเครื่อข่ายพรุพี ควนศรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุพี

1770

17 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี พร้อม คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพรุพี สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อำเภอเวียงสระ 👉 อำเภอบ้านนาสาร

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี พร้อม คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพรุพี สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อำเภอเวียงสระ 👉 อำเภอบ้านนาสาร

1772

13 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพและสุขภาพของผู้สูงอายุภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพรุพี/โรงเรียนครอบครัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 สัปดาห์ที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพและสุขภาพของผู้สูงอายุภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพรุพี/โรงเรียนครอบครัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 สัปดาห์ที่ 2

1767

13 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...