ข้อมูลผู้บริหาร
 • นายสมคิด ดำฉวาง

  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

  โทร 063-542-9878

 • นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์

  รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

  โทร 081-693-6312

 • นายบุญเลิศ รอดศรี

  รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

  โทร 087-623-8296

 • นายไพโรจน์ ยงทิว

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

  โทร 085-570-4211

 • นายนิติเทพ ศรีสุข

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

  โทร 087-627-8059

 • นางสาวกนกณัฐ อนุพงศ์

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี

  โทร 088-896-9797

 • นางเสาวลักษณ์ คงยิ่ง

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  โทร 094-597-1924

 • นางนันทา ชัยยศ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร 062-2450350

 • นายศิริชัย บุญศรี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร 0622540348

 • นางสาวกนกณัฐ อนุพงศ์

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  โทร 088-896-9797