กองการศึกษา
 • นางสาวกนกณัฐ อนุพงศ์

  นางสาวกนกณัฐ อนุพงศ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

  065-0408156

 • นายอภิชาติ จิ้วสิ้ว

  เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน

 • นางสาวปารณีย์ การชนะชัย

  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 • นางสุธิดา ราชสังข์

  ครู คศ. 2

 • นายภาณุดล จีนไทย

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

 • นางสาวณัฏฐินี วัชรมุสิก

  นักสันทนาการ

 • นางสาวกิตติยา รัตนพันธ์

  ครู คศ. 1

 • นางสาวชุลีกร หนูนิล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวฐิตินันท์ ชูรักษ์

  แม่บ้าน

 • นางสุดใจ เกตุณรายณ์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.จุฑามาศ เจียมสวัสดิ์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวแสงระวี วรฉายากร

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางอรญา ชูแก้ว

  ผู้ดูแลเด็ก