กองคลัง
 • นางนันทา ชัยยศ

  ผู้อำนวยการกองคลัง 062-2450350

 • นางวนิดา อักษรนิตย์

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

 • -ว่าง-

  นักวิชาการคลังชำนาญการ

 • นางอาภรณ์ บุญให้ผล

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวกนกวรรณ อิสระสุข

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฎิบัติการ

 • นางสาวกัณฑิมา ศรีโชติ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวรัชอุมา ขุนหลวง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • -ว่าง-

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 • น.ส.วรรณี เดชพริก

  คนงานทั่วไป