สำนักปลัด
 • นางเสาวลักษณ์ คงยิ่ง

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  โทร 094-597-1924

 • นายปรเมศวร์ บุญให้ผล

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

  โทร 089-4712979

 • นางศรัญญา วัชรวิจิตร

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นางสาวชนิตา คงแสง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นายจาตุรงค์ ฉับพลัน

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นายโชติ คงหนู

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

 • นางสาวสุภาพร ปรีชานันทศักดิ์

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • น.ส.ศรรชณี ย่อมไธสง

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • นายศุภวัฒน์ ทองมาก

  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

 • นายเศกสรรค์ คงคชวัน

  นิติกรปฎิบัติการ

 • นางสาวธีราวัลย์ สวนกูล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวบุษรีย์ บุญถนอม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสายัณห์ ชัยเมือง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นายวิสุทธิ์ ศรีธุลี

  พนักงานขับรถยนตร์

 • นายพงศธร กลับชัย

  พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา

 • นางสาวปราณี อินทร์ช่วย

  ภารโรง

 • นายกิตติพงศ์ นาคแดง

  คนสวน

 • นายปรีดา ดำฉวาง

  คนงานทั่วไป

 • นายสมโชติ ดำศิริ

  พนักงานดับเพลิง

 • -ว่าง-

  พนักงานจ้างทั่วไป