ข้อควรรู้เกี่ยวกับงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลพรุพี