สมาชิกสภา
 • นายวัชรินทร์ นาคกุล

  ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี

 • นายไพโรจน์ อักษรทอง

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี

 • นางสาวกนกณัฐ อนุพงศ์

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพรุพี

 • นายจรูญ สวัสดิ์เมือง

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

 • นายสุริยา ประพันธ์

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

 • นายไพโรจน์ อังษรทอง

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

 • นายธีระพล ดำฉวาง

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

 • นายวิรัช ช่วยเกิด

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

 • นายวิชา กลับชัย

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

 • นายปุณนรัตน์ ทองสุก

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

 • นายผอง ผลเกลี้ยง

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

 • นายยุทธนา แสงสุวรรณ

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

 • นายวัชรินทร์ นาคกุล

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

 • นางวาสนา เกื้อฉิม

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

 • นางอรวรรณ นาคสวัสดิ์

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2