หัวหน้าส่วนราชการ
 • นางสาวกนกณัฐ อนุพงศ์

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

  ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี โทร 088-896-9797

 • นางสาวกนกณัฐ อนุพงศ์

  รองปลัดเทศบาลปลัดเทศบาลตำบลพรุพี

  โทร 088-896-9797

 • นางเสาวลักษณ์ คงยิ่ง

  หัวหน้าสำนักปลัด

  โทร 094-597-1924

 • นางนันทา ชัยยศ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร 062-2450350

 • นายศิริชัย บุญศรี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร 062-254-0348

 • นางสาวกนกณัฐ อนุพงศ์

  รองปลัดเทศบาลปลัดเทศบาลตำบลพรุพี ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  โทร 088-896-9797

 • นางสาวสุภลักษณ์ พิริพล

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

  โทร 082-2882633