หน่วยตรวจสอบภายใน
  • นางสาวกนกณัฐ อนุพงศ์

    รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี

    065-0408156

  • นางสาวสุภลักษณ์ พิริพล

    นักวิชาการตรวจสอบภายใน

    082-2882633