กองช่าง
 • นายศิริชัย บุญศรี

  ผู้อำนวยการกองช่าง 0622540348

 • -ว่าง-

  นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา

 • นายนพรัตน์ สิงคาร

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายกิตติศักดิ์ ชูแก้ว

  ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

 • นายครรชิต สิทธิชัย

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายอนันต์ ดำจันทร์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • นายจักรกฤษณ์ เพชรเจริญ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายดำรงค์เกียรติ ชูแก้ว

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายปิยะ คงด้วง

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสุรพร แซ่เตียว

  คนงานประจำรถขยะ

 • นางสาวสุธิณี สุขาทิพย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • -ว่าง-

  คนงานทั่วไป

 • นายสมศักดิ์ วิชัยดิษฐ์

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวปาริษา สุขาทิพย์

  คนงานทั่วไป

 • นายธีระยุทธ แก้วหนูนา

  คนงานทั่วไป