ประวัติความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
12 เมษายน 2560

0


ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง    เทศบาลตำบลพรุพีตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากอำเภอบ้านนาสารโดยประมาณ 9 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

          ทิศเหนือ          จด      เขตเทศบาลตำบลคลองปราบ

          ทิศใต้             จด      เขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง

          ทิศตะวันตก      จด      เขตเทศบาลตำบลควนศรี

          ทิศตะวันออก     จด      เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

แผนที่แสดงอาณาเขตเทศบาลตำบลพรุพี  โดยสังเขป

1.2 เนื้อที่ พื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 89.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 55,973.5 ไร่

1.3 ภูมิประเทศ    ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลพรุพีเป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับกับที่ราบและเชิงเขา โดยมีสภาพพื้นที่สรุปได้ดังนี้

                   ที่ดินทำกิน                           51,351.88       ไร่

ที่ดินสาธารณะ                            286.62      ไร่

                   ที่อยู่อาศัย                             3,776.00      ไร่

                   ที่ราชพัสดุ                                 159.00      ไร่

                   เหมืองแร่                                  400.00      ไร่      

1.4 ลักษณะภูมิอากาศเทศบาลตำบลพรุพี แบ่งเป็น 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม และฤดูร้อน ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนเท่ากับ 34.6 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายเดือนเท่ากับ 20.3 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ และมีค่าเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 26.4 องศาเซลเซียส 

1.5 เทศบาลตำบลพรุพี ประกอบไปด้วย ๗ หมู่บ้าน แบ่งเขตการเลือกตั้ง เป็น ๒ เขต ดังนี้

                   - เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย

                    หมู่ที่  1 บ้านตลาดพรุพี             ผู้ใหญ่ประพล  หนูศรีแก้ว                   

                    หมู่ที่  2 บ้านทุ่งทือ                 ผู้ใหญ่สุวิทย์  พัฒน์สีทอง   

                   หมู่ที่  5 บ้านห้วยล่วง               กำนันทรงศิลป์ ชูช่วยสุวรรณ

- เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วย

                    หมู่ที่  3 บ้านอินทนินงาม           ผู้ใหญ่มนตรี  ขานทอง                         

                    หมู่ที่  4 บ้านคลองหินแท่น         ผู้ใหญ่ธเนศ  ไตรศิริ                                

                    หมู่ที่  6 บ้านห้วยตอ                ผู้ใหญ่นรินทร์  สุขาทิพย์

                    หมู่ที่  7 บ้านช่องช้าง               ผู้ใหญ่เอกชัย   ปลอดอ่อน

1.6 จำนวนประชากร มีความหนาแน่นของประชากร เฉลี่ย 63.83 คน/ตร.กม.  แบ่งเป็น

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

รวม

เพศชาย

เพศหญิง

1

626

814

845

1,659

2

182

177

183

360

3

220

329

339

668

4

266

339

349

668

5

295

394

437

831

6

95

122

140

262

7

380

617

631

1,248

77(บ้านกลาง)

-

-

-

-

รวม

2,064

2,792

2,924

5,716

ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอบ้านนาสาร (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558)

 
ประวัติความเป็นมา
12 เมษายน 2560

0


                                                       

 

 

     

                                                     

ความหมาย
ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลพรุพี  ประกอบไปด้วยวงรีด้านนอกสองชั้นวงนอกสุดจะมีสองเส้น 
มีชื่อเทศบาลตำบลพรุพีอยู่ด้านบน  มีชื่ออำเภอ  จังหวัด  อยู่ด้านล่าง  วงกลมด้านในมีเส้นรอบวง
หนึ่งเส้น  ภายในประกอบไปด้วย  ช้างคู่ประสานงวงชูดอกบัวบนฐาน ภูเขาสีเขียว

วงรีสามวง  หมายถึง ความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรในตำบลพรุพี  นับจากนอก

          วงที่ 1  หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          วงที่ 2  หมายถึง องค์กรปกครองท้องที่  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน

          วงที่ 3  หมายถึง  องค์กรภาคีต่างๆ ในพื้นที่

ช้างคู่ประสานงวงชูดอกบัวบนฐาน  หมายถึง  บ้านช่องช้าง  ช้างสองตัวสื่อถึงบ้านช่องช้างเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ในการต่อสู้  ประสานงวงชูดอกบัว  หมายถึง การบูชาคุณงามความดี

ภูเขาสีเขียว  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ของตำบลและสื่อถึงแปลงพัฒนาจุฬาภรณ์

สภาพทางเศรษฐกิจ
30 พฤศจิกายน 542

0


          2.1  อาชีพ  ประชากรเขตเทศบาลตำบลพรุพี   ประกอบอาชีพต่าง ๆ   ดังนี้

                   1)  เกษตรกรรม                               ประมาณ  70%                             

                   2)  ค้าขาย                                    ประมาณ  5%                               

                   3)  รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ                 ประมาณ  5%                     

                   4)  รับจ้างทั่วไป                               ประมาณ  20%

          2.2  หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลพรุพี    มีดังนี้          

                    1)  ที่พัก/เกสเฮ้าส์                            จำนวน  2  แห่ง                    

                    2)  ปั้มน้ำมัน                                  จำนวน  ๒  แห่ง                             

                    3)  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง         จำนวน  4  แห่ง                             

                    4)  เหมืองแร่ยิปซั่มและแอนไฮไดรต์         จำนวน  5  แห่ง                             

                    5)  โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก              จำนวน  2  แห่ง                             

                    6)  จุดรับซื้อน้ำยาง                           จำนวน  10 จุด                             

                    7)  ร้านรับซื้อยางแผ่น                       จำนวน  3  แห่ง

                    8)  ร้านขายของชำ                           จำนวน  52 แห่ง

                    9 ) ร้านจำหน่ายวัสดุการเกษตร                       จำนวน  2  แห่ง

                    10)  ตลาดนัด                                จำนวน  2  แห่ง

                   11)  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์                         จำนวน  3  แห่ง

สภาพทางสังคม
30 พฤศจิกายน 542

0


3.1 สถาบันการศึกษา   ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพรุพี    ดังนี้               

1)  โรงเรียนระดับประถมศึกษา             จำนวน  ๒  โรง

- โรงเรียนบ้านห้วยล่วง

- โรงเรียนบ้านควนเนียง                     

2)  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา      จำนวน 2  โรง

- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๒

- โรงเรียนบ้านช่องช้าง           

3)  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน                              จำนวน  1  แห่ง

- บ้านทุ่งทือ หมู่ที่ ๒

4)  โรงเรียนอนุบาลเอกชน                   จำนวน  1  แห่ง

- อนุบาลกัญจนา

5)  โรงเรียนมัธยมศึกษา                      จำนวน  1  แห่ง

 -โรงเรียนพรุพีพิทยาคม

6)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                       จำนวน  2  แห่ง

- ศพด. เทศบาลตำบลพรุพี

- ศพด.บ้านช่องช้าง       

3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพรุพี    ดังนี้

1) วัดสุคนธาวาส   หมู่ที่  4                

3.3  การสาธารณสุข  เทศบาลตำบลพรุพี มีหน่วยสาธารณสุข   ดังนี้ 

1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุพี  หมู่ที่  4   พื้นที่บริการ  หมู่ที่  1 , 2 , 3 , 4

2)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องช้าง  หมู่ที่  7   พื้นที่บริการ  หมู่ที่  5 , 6 , 7         

3)  สมาชิก อสม.ระดับตำบล    จำนวน  120  คน

4)  อัตราการมีส้วมราดน้ำใช้  100  %

5)  ศูนย์ อสม. จำนวน 7  แห่ง   

3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ในเขตเทศบาลตำบลพรุพี   มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่  ดังนี้                   

1)  ชุดสรบ.บ้านช่องช้าง  หมู่ที่  7                    จำนวน   20   คน

2)  ชุดชรบ.หมู่บ้าน  ครบทั้ง  7  หมู่บ้าน            จำนวน   150 คน

3)  ชุดเฉพาะกิจกำนันผู้ใหญ่บ้าน                     จำนวน  1  ชุด

4)  ป้อมตำรวจชุมชน                                  จำนวน  1  แห่ง

5)  ป้อมยามหมู่บ้าน                                   จำนวน  7  แห่ง

6)  จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง                           จำนวน 10 แห่ง

7)  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลพรุพี   จำนวน  1  แห่ง /สมาชิก 144 คน

3.5  ด้านสวัสดิการสังคม/สันทนาการ  เทศบาลตำบลพรุพี  ให้การสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม  และนันทนาการในพื้นที่  ดังนี้                                    

1)  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพรุพี     

2)  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพรุพี  

3)  ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน ทั้ง  7  หมู่บ้าน                         

4)  ศูนย์กีฬาตำบล จำนวน 1 แห่ง

5)  ศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย (EMS) จำนวน 1 แห่ง

การบริการพื้นฐาน
30 พฤศจิกายน 542

0


4.1  การคมนาคม  เทศบาลตำบลพรุพี  มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่  ดังนี้

                    1)  ทางรถไฟ ได้แก่  สถานีรถไฟพรุพี ,ป้ายจอดรถไฟคลองศูนย์

                             - รถเร็วขบวนที่ ๑๗๓,๑๗๔ (กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช)

                             - รถท้องถิ่นขบวนที่ ๔๔๕,๔๔๖,๔๔๗,๔๔๘ (ขบวนท้องถิ่นทุกขบวน) 

                    2)  ถนน  ได้แก่                                       

                             -  ทางหลวงแผ่นดิน  สาย 4009 (นาสาร-บ้านส้อง)

                             -  ทางหลวงแผ่นดิน สาย 4229  (ช่องช้าง-เหมืองทวด)      

                             -  ทางหลวงแผ่นดิน สาย 41  (ถนนเอเซีย)          

                             -  ถนนลาดยางในเขตเทศบาล      จำนวน  12 สายทาง     

                             -  ถนนคอนกรีตในเขตเทศบาล     จำนวน  12 สายทาง     

                             -  ถนนลูกรัง/หินแร่แอนไฮไดรท์ในเขตเทศบาล       จำนวน  3๕ สายทาง    

4.2  การโทรคมนาคม   ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี มีระบบโทรคมนาคม  ดังนี้

                    1)  ที่ทำการไปรษณีย์พรุพี    จำนวน  1  แห่ง               

                    2)  เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไร้สาย  จำนวน  3  แห่ง            

                    3)  โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน   12  จุด

                    4)  โทรศัพท์พื้นฐานบ้าน  จำนวน  220 เลขหมาย

4.3 การไฟฟ้า ในเขตเทศบาลตำบลพรุพี มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ โดยประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน ๑๐๐ %

4.4  แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  และเพื่อการเกษตร  มีดังนี้                                   

                    1) ฝายน้ำล้น จำนวน  ๒  แห่ง

                             - ฝายน้ำล้นคลองพรง

                             -ฝายน้ำล้นคลองพังปูน                                                   

                    2) บ่อบาดาล จำนวน 10 แห่ง                                                             

                    3) ประปาภูเขา จำนวน 1 แห่ง   

                   4) ประปาหมู่บ้าน

- แบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ (เดิม) รูปแบบ ก.  2 แห่ง (หมู่ที่ ๓,๔)           

- แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ แบบบาดาลขนาดกลาง ๒ แห่ง (หมู่ที่ ๑,๗) 

- แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรธรณี(เดิม) แบบถ้วยเชมเปญ ๔ แห่ง (หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖)                         

- แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แบบลูกบอล  ๕ แห่ง (หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖)

- แบบมาตรฐานการประปานครหลวง บาดาลขนาดกลาง  ๑ แห่ง (หมู่ที่ ๕)

- ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.๙๙   1 แห่ง (หมู่ที่ 2)                    

4.5 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี มีดังนี้

1)  เหมืองแร่ยิปซั่มและแอนด์ไฮไดรต์  จำนวน  4  แห่ง

2)  พื้นที่ป่า  เขตพื้นที่หมู่ที่  7  (เขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น,ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองน้ำเฒ่า,ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์พัฒนา 8)

4.6 สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี ได้แก่ อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง,ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์พัฒนา 8 ,ต้นน้ำคลองคันเบ็ด

ทรัพยากรธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยว
30 พฤศจิกายน 542

0               1) เหมืองแร่ยิปซั่มและแอนด์ไฮไดรต์ จำนวน 4 แห่ง
               2) พื้นที่ป่า เขตพื้นที่หมู่ที่ 7 (ศูนย์จุฬาภรณ์พัฒนา 8)

               3) ประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี ได้แก่ อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง, สันไม้งาม บ้านช่องช้าง, อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง,
ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์พัฒนา 8 ,ต้นน้ำคลองคันเบ็ด

พลังมวลชน / กลุ่มองค์การต่าง ๆ
30 พฤศจิกายน 542

0


          5.1 ชุด ชรบ. 7 หมู่บ้าน จำนวน  150 คน

          5.2 ชุดเฉพาะกิจกำนันผู้ใหญ่บ้าน จำนวน  50 คน

          5.3 กลุ่มแม่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน

          5.4 ชมรมผู้สูง จำนวน 7 หมู่บ้าน ระดับตำบล 1 กลุ่ม

          5.5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 ศูนย์

          5.6 ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล จำนวน 1 ศูนย์

          5.7 ประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน

          5.8 ประชาคมตำบล 

          5.9 สภาองค์กรชุมชนตำบลพรุพี

          5.10 สภาเด็ก และเยาวชนตำบลพรุพี

          5.11 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ศักยภาพด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุพี
30 พฤศจิกายน 542

0


ศักยภาพด้านบุคลากร  เทศบาลตำบลพรุพี กำหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น  4  กอง จำนวนอัตรากำลังทั้งสิ้น   51  อัตรา  ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

1.1 สำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วยตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

พนักงานเทศบาล จำนวน 11 อัตรา

1) นักบริหารงานเทศบาล                                       จำนวน  2 อัตรา

2) นักบริหารงานทั่วไป                                          จำนวน  1 อัตรา

3) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6                 จำนวน  1 อัตรา

4) นิติกร 3-5/6                                                  จำนวน  1 อัตรา

5) นักพัฒนาชุมชน 3-5/6                                       จำนวน  1 อัตรา

6) บุคลากร 3-5/6                                               จำนวน  1 อัตรา

7) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5/6                           จำนวน  1 อัตรา

8) เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5                                    จำนวน  1 อัตรา

9) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4/5                       จำนวน  1 อัตรา

10) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5       จำนวน  1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้าง จำนวน ๔ อัตรา

                             1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                                        จำนวน  1 อัตรา

                             2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                                  จำนวน  1 อัตรา

                             3) พนักงานขับรถยนต์                                           จำนวน  1 อัตรา

                             4) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน                                 จำนวน  1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าง จำนวน ๔ อัตรา

                             1) คนสวน                                                        จำนวน  1 อัตรา

                             2) นักการ                                                        จำนวน  1 อัตรา

                             3) คนงานทั่วไป                                                  จำนวน  1 อัตรา

                             4) ภารโรง                                                        จำนวน  1 อัตรา

1.2 กองคลัง ประกอบด้วยตำแหน่งหน้าที่ ดังต่อไปนี้

พนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา

                             1) นักบริหารงานการคลัง                                       จำนวน  1 อัตรา

                             2) นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6                              จำนวน  1 อัตรา

                             3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5                        จำนวน  1 อัตรา

                             4) เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5                                     จำนวน  1 อัตรา

                             5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5                            จำนวน  1 อัตรา

                             6) เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-3/4                                        จำนวน  1 อัตรา

                   พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้าง จำนวน ๓ อัตรา 

                              1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                                        จำนวน  1 อัตรา

                             2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                                  จำนวน  1 อัตรา

                             3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ                                          จำนวน  1 อัตรา

                    พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าง จำนวน ๑ อัตรา 

                              1) คนงานทั่วไป                                                  จำนวน  1 อัตรา

                    ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างประจำ  จำนวน  2  อัตรา 

                             1) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                                   จำนวน  1 อัตรา

                             2) เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้                             จำนวน  1 อัตรา

1.3 กองช่าง ประกอบด้วยตำแหน่งหน้าที่ ดังต่อไปนี้

                   พนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา

                             1) นักบริหารงานช่าง                                            จำนวน  2 อัตรา

                             2) นายช่างโยธา 2-4/5                                         จำนวน  1 อัตรา

                             3) นายช่างไฟฟ้า 2-4/5                               จำนวน  1 อัตรา

                             4) วิศวกรโยธา 3-5/6                                           จำนวน  1 อัตรา

                             5) ช่างโยธา 1-3/4                                              จำนวน  1 อัตรา

                             6) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5/6                           จำนวน  1 อัตรา

                   พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา

                              1) พนักงานผลิตน้ำประปา                                      จำนวน  1 อัตรา

                             2) พนักงานขับรถยนต์                                           จำนวน  1 อัตรา

                             3) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง                        จำนวน  1 อัตรา

                             4) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                                               จำนวน  1 อัตรา

                            5) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                                      จำนวน 1 อัตรา

                   พนักงานจ้างทั่วไปจำนวน ๖ อัตรา

                              1) คนงานประจำรถขยะ                                                  จำนวน  2 อัตรา

                             2) คนงานทั่วไป                                                 จำนวน  4 อัตรา

1.4 กองการศึกษา ประกอบด้วยตำแหน่งหน้าที่ ดังต่อไปนี้

                   พนักงานเทศบาล จำนวน  7 อัตรา 

                             1) นักบริหารงานศึกษา                                          จำนวน  2 อัตรา

                             2) นักวิชาการศึกษา 3-5/6                                     จำนวน  1 อัตรา

                             3) สันทนาการ 3-5/6                                           จำนวน  1 อัตรา

                             4) เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5                                   จำนวน  1 อัตรา

                             5) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-3/4                           จำนวน  1 อัตรา

                             6) ครูผู้ดูแลเด็ก                                         จำนวน  1 อัตรา

                    พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง จำนวน 5  อัตรา

                             1) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                   จำนวน  1 อัตรา

                             2) ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก                                              จำนวน  3 อัตรา

                             3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                                        จำนวน  1 อัตรา

 
ข้อมูลตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2556 ของเทศบาลตำบลพรุพี
30 พฤศจิกายน 542

0


- ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน หมู่บ้านที่ตกเกณฑ์   หมู่ที่ 4 จำนวน  1  ครัวเรือน

- ตัวชี้วัดที่ 4 ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารแบบถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน หมู่บ้านที่ตกเกณฑ์ หมู่ที่ 1  จำนวน  1  ครัวเรือน

- ตัวชี้วัดที่ 5 คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัดบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม  หมู่บ้านที่ตกเกณฑ์  หมู่ที่ 4  จำนวน  1  ครัวเรือน

- ตัวชี้วัดที่ 8 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร หมู่บ้านที่ตกเกณฑ์ หมู่ที่ 4 จำนวน  3  ครัวเรือน

- ตัวชี้วัดที่ 9     ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี หมู่บ้านที่ตกเกณฑ์ หมู่ที่ 4 จำนวน  3  ครัวเรือน

- ตัวชี้วัดที่ 10    ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน หมู่บ้านที่ตกเกณฑ์  หมู่ที่ 2 จำนวน 1  ครัวเรือน , หมู่ที่ 4  จำนวน 2  ครัวเรือน

- ตัวชี้วัดที่ 11    ครัวเรือนมีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ หมู่บ้านที่ตกเกณฑ์  หมู่ที่ 2  จำนวน  1  ครัวเรือน , หมู่ที่  4  จำนวน  2  ครัวเรือน

- ตัวชี้วัดที่ 12    ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ  หมู่บ้านที่ตกเกณฑ์ หมู่ที่ 4  จำนวน 1 ครัวเรือน

- ตัวชี้วัดที่ 14 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หมู่บ้านที่ตกเกณฑ์ หมู่ที่ 2 จำนวน 1  ครัวเรือน หมู่ที่  4  จำนวน  1  ครัวเรือน

- ตัวชี้วัดที่ 15 ครอบครัวมีความอบอุ่น หมู่บ้านที่ตกเกณฑ์ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 ครัวเรือน ,หมู่ที่  4  จำนวน  1  ครัวเรือน

- ตัวชี้วัดที่ 20 คนอายุ 15 – 60 ปีเต็มอ่านเขียนภาษาไทยได้และคิดเลขอย่างง่าย  หมู่บ้านที่ตกเกณฑ์  หมู่ที่ 1 จำนวน 1 คนใน 1 ครัวเรือน,หมู่ที่ 4 จำนวน 4 คน ใน 3 ครัวเรือน ,หมู่ที่ 5 จำนวน 2 คน ใน 1ครัวเรือน

- ตัวชี้วัดที่ 21 คนอายุ 15 – 60  ปีเต็มมีอาชีพและมีรายได้ หมู่บ้านที่ตกเกณฑ์  หมู่ที่ 2 จำนวน 4 คน ใน 3  ครัวเรือน , หมู่ที่  4  จำนวน  19 คน ใน 17  ครัวเรือน

- ตัวชี้วัดที่ 22 คนอายุมากกว่า 60  ปีเต็มขึ้นไปมีอาชีพและมีรายได้ หมู่บ้านที่ตกเกณฑ์ หมู่ที่ 1 จำนวน 3 คน ใน 3  ครัวเรือน , หมู่ที่  4  จำนวน  5 คน ใน 5  ครัวเรือน

- ตัวชี้วัดที่ 24 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน หมู่บ้านที่ตกเกณฑ์  หมู่ที่ 6  จำนวน 2  ครัวเรือน

- ตัวชี้วัดที่ 25    คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว)  หมู่บ้านที่ตกเกณฑ์  หมู่ที่ 1  จำนวน 10 คน ใน 8  ครัวเรือน ,หมู่ที่ 2  จำนวน 26 คน ใน 23  ครัวเรือน ,หมู่ที่ 3  จำนวน 7 คน ใน 4  ครัวเรือน ,หมู่ที่ 4  จำนวน 9 คน ใน 9  ครัวเรือน ,หมู่ที่ 5  จำนวน 5 คน ใน 4  ครัวเรือน ,หมู่ที่ 6  จำนวน 21 คน ใน 12  ครัวเรือน ,หมู่ที่ 7  จำนวน 3 คน ใน 3 ครัวเรือน

- ตัวชี้วัดที่ 26 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ หมู่บ้านที่ตกเกณฑ์ หมู่ที่ 1 จำนวน 53 คน ใน 40  ครัวเรือน,หมู่ที่ 2  จำนวน 35 คน ใน 31  ครัวเรือน ,หมู่ที่ 3  จำนวน 15 คน ใน 13  ครัวเรือน,หมู่ที่ 4  จำนวน 57 คน ใน 47  ครัวเรือน ,หมู่ที่ 5  จำนวน 46 คน ใน 38  ครัวเรือน ,หมู่ที่ 6  จำนวน 20 คน ใน 13  ครัวเรือน ,หมู่ที่ 7  จำนวน 100 คน ใน 64 ครัวเรือน

- ตัวชี้วัดที่27 คนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หมู่บ้านที่ตกเกณฑ์ 

หมู่ที่ 4  จำนวน 11 คน ใน 6  ครัวเรือน,หมู่ที่ 6  จำนวน 8 คน ใน 4  ครัวเรือน

- ตัวชี้วัดที่ 30    คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือท้องถิ่น  หมู่บ้านที่ตกเกณฑ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 4  ครัวเรือน