สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2565
31 ตุลาคม 2565

10264


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2565 ได้ที่นี่