Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
 
ประวัติความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐาน
วิศัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
ผลงานโครงการสำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์กู้ชีพ/อปพร
แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลการติดต่อ
E- service
งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งานสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม
นางสาวเสาวภา รัตนพันธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 062-2450346
ทำเนียบบุคลากร  
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการประเมิณผล LPA
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ขสร.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา, ประกาศสภาต่างๆ
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับสภา
คำสั่งของสภา
รูปประชุมสภาฯ
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 
พ.ร.บ. การจัดตั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและสภา
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  สถานที่ท่องเที่ยว
อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 1744 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 27 ตุลาคม 2564
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

          อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง (ค่าย 508) หลังจากการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ได้เข้ามาเคลื่อนไหวในภาคใต้ เพราะภาคใต้เป็นฐานสำคัญของชาวจีนที่ต่อต้านญี่ปุ่น แม้ภายหลังสงครามจะยุติลง แต่ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในพื้นที่บ้านช่องช้าง ซึ่งผลจากการปราบปราบของรัฐบาลเกิดการปะทะและสูญเสียชีวิต เลือดเนื้อทั้งสองฝ่ายในเขตพื้นที่บ้านช่องช้างมีวีรชนที่เสียชีวิตระหว่างปี พ.ศ. 2500-2527 มากกว่า 500 คน บรรดามวลมิตรสหายเขตงานสุราษฎร์ธานีและเขตงานในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน รวมทั้งสหายปัญญาชนได้แยกย้ายกันไปประกอบอาชีพตามสภาพ แต่ด้วยความผูกพันและความรักร่วมอุดมการณ์ที่ได้รับหล่อหลอมมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ด้วยดวงจิตที่ไม่เคยแปรเปลี่ยนหวั่นไหวไปตามกระแสเมือง แต่ละคนไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ ในปี พ.ศ. 2535 ณ บ้านเหนือคลอง อ.เวียงสระ มิตรสหายที่เคยร่วมใช้ชีวิตในป่าเขาและมิตรสหายจากในเมือง ได้เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยือนกันเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2537 ได้ขุดกระดูกมิตรสหายได้จำนวนหนึ่ง และมีการจัดงานบำเพ็ญกุศล ขึ้นที่วัดพระอินทร์ อ.ดอนสัก ต่อมาปี พ.ศ. 2539 จึงได้มีการจัดสร้างอนุสรณ์สถานบ้านช่องช้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ของวีรชนในเขตภาคใต้ตอนบน เพื่อแสดงถึงการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การเสียสละเพื่ออุดมการณ์ประชาธิปไตย ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านช่องช้าง ตำบลพรุพี มีสภาพเป็นฐานปูน สูงประมาณ 1.50 เมตร ด้านบนเป็นมือชูพานรัฐธรรมนูญ มีดาวแดง 5 แฉก อยู่บนฐานและได้จัดงานรำลึกวีรชนครั้งใหญ่ขึ้น และต่อมาปี พ.ศ. 2542 ได้มีการออกแบบและก่อสร้างอนุสรณ์สถานใหม่แล้วเสร็จ (คือรูปแบบปัจจุบัน)และจัดงานรำลึกการทำบุญกระดูก นำกระดูกเข้าบัวอย่างยิ่งใหญ่ และได้มีการสืบทอดการจัดกิจกรรมงานรำลึกวีรชนขึ้นในวันที่ 16 เดือนเมษายน เป็นประจำทุกปี

อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง มีกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเข้าค่ายสำหรับเยาวชน และเดินป่าโบราณ ป่าสันเย็น ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลพรุพี กลุ่มตีเหล็ก กลุ่มรับซื้อยางสด ระบบประปาภูเขา ธนาคารต้นไม้ ถ้ำขมิ้น น้ำตกดาดฟ้า สวนสละอาทิตย์ โดยมีการสนับสนุนการดูแลจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และพยายามจะส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.๔ บ้านคลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05841204@dla.go.th หรือ info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ