12/5/2565   1:00:00 PM   ประชุมวัดประชารัฐและประชุมผู้ปกครอง ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุพี
11/5/2565   1:00:00 PM   ประชุมวัดประชารัฐและประชุมผู้ปกครอง ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุพี
30/3/2565   10:00:00 AM   ประชุมเรื่องสถานการณ์โควิด 19 ในตำบลพรุพี ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี
23/3/2565   9:30:00 AM   ประชุม อสม. เรื่องการจัดเก็บ จปฐ. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี