12/2/2563   8:30:00 AM   ประชุมผู้ปกครองเด็กในสถานศึกษาในสังกัด ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุพี
4/2/2563   1:30:00 PM   ประชุม เรื่อง กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุพี
31/1/2563   9:30:00 AM   รร.ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี ดอกลำดวน 3 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุพี
29/1/2563   1:30:00 PM   ประชุมเพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้นำการออกกำลังกาย ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุพี