หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 083-592-6217
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.พรุพี
  ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563
งานสวัสดิการสังคม ได้ประสานงานรายละเอียดประกอบคำขอให้มีการปรับปรุงซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง ...
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 59 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

ประมวลภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 งานสวัสดิการสังคม ได้ประสานงานรายละเอียดประกอบคำขอให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง ไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ในการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ในอัตราเหมาจ่ายหลังละไม่เกิน 22,500.- บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบทถ้วน) โดยผ่านการทำประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งรายชื่อนางมิตร รัตนา บ้านเลขที่ 3431 หมู่ที่ 4 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร ทั้งนี้ งานสวัสดิการสังคมได้ขอความร่วมมือ กองช่างดำเนินการประมาณการค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,739.82 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ของเทศบาลตำบลพรุพี

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ