หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563
งานสวัสดิการสังคม ได้ประสานงานรายละเอียดประกอบคำขอให้มีการปรับปรุงซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง ...
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 22 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

ประมวลภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 งานสวัสดิการสังคม ได้ประสานงานรายละเอียดประกอบคำขอให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง ไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ในการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ในอัตราเหมาจ่ายหลังละไม่เกิน 22,500.- บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบทถ้วน) โดยผ่านการทำประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งรายชื่อนางมิตร รัตนา บ้านเลขที่ 3431 หมู่ที่ 4 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร ทั้งนี้ งานสวัสดิการสังคมได้ขอความร่วมมือ กองช่างดำเนินการประมาณการค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,739.82 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ของเทศบาลตำบลพรุพี

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ