หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ประมวลภาพกิจกรรม
งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลพรุพี
ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านนาสาร
จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตร “การเพ้นท์ผ้าถุงปาแต๊ะ”
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 159 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 21 มกราคม 2564
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านนาสาร จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตร “การเพ้นท์ผ้าถุงปาแต๊ะ” ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลพรุพี โดยกำหนดจัดฝึกอบรมในวันที่ 21 – 29 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลพรุพี มีจำนวนผู้เข้าร่วม จำนวน 37 คน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะผู้จัดการฝึกอบรม ได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นกลุ่มๆละ 5-6 คน เพื่อเรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับการเพ้นท์สีจากวิทยากร หลังจากนั้นจะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านสื่อวิดีโอออนไลน์ และกำหนดวันส่งผลงานให้วิทยากรประเมินผลงานอีกครั้ง ของเทศบาลตำบลพรุพี

 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ