หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 1) 1 มิ.ย. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 21) 27 มี.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหมู่ที่ 3 ทุ่งทือ หมู่ที่ 3 (ดู : 28) 27 มี.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนน สายเกษตร 2 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ (ดู : 23) 27 มี.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอินทนิลงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 (ดู : 23) 12 ก.พ. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งทือ – หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 (ดู : 25) 12 ก.พ. 2563
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยคลองหินแท่น ซอยคลองหินแท่น หมู่ที่ 4 (ดู : 24) 12 ก.พ. 2563
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562) (ดู : 36) 9 ม.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563 (ดู : 29) 9 ม.ค. 2563
สรุปจัดซื้อและโครงการ ปี 2562 (ดู : 18) 26 ธ.ค. 2562
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 13 โครงการ (ดู : 53) 11 ต.ค. 2562
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 โครงการ (ดู : 50) 11 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยเกาะไทน-ซอยพ่อเข้ม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 58) 20 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก (คสล) วอยเขาตก หมู่ที่ 7 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) (ดู : 43) 19 ก.ย. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 46) 10 ก.ย. 2562
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.4 และ ปร.5 ราคากลาง (ดู : 44) 9 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 (ดู : 39) 2 ก.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนน (ลาดทับ) ถนนสาย นายสุชาติ เก้าเฮี้ยน - บ้านนางภัทรา วันชัย หมู่ที่ 1 (ดู : 62) 17 พ.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาตก หมู่ที่ 7 (ดู : 56) 17 พ.ค. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. สายหลังป้ายคลองสูญ - เอเซีย 41 หมู่ที่ 5 (ดู : 167) 17 พ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2562 หน่วยงาน เทศบาลตำบลพรุพี วันที่ 30 เมษายน 2562 (ดู : 73) 30 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. สาย หมู่ที่ 2-3 (ซอยหลังโรงเรียนพรุพี-หัวสะพานจีน) (ดู : 47) 2 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. สายหลังป้ายคลองสูญ - เอเชีย 41 หมู่ที่ 5 (ดู : 44) 2 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. สายหลังป้ายคลองสูญ-เอเซีย 41 หมุ่ที่ 5 (ดู : 45) 2 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3 (ซอยหลังโรงเรียนพรุพี) -หัวสะพานจีน (ดู : 42) 2 เม.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2562 (ดู : 86) 2 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาให้ชนะการประมูลพัสดุชำรุด (ดู : 66) 21 มี.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ (ดู : 79) 5 มี.ค. 2562
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 153) 12 ต.ค. 2561
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 145) 12 ต.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 222) 12 ต.ค. 2561
ประกาศการใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 106) 12 ต.ค. 2561
ประกาศจัดทำแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.5) (ดู : 106) 12 ต.ค. 2561
ประกาศจัดทำแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 167) 12 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายป้ายคลองสูญ-เอเชีย ๔๑ หมู่ที่๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 142) 10 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายป.ปลา หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 129) 10 ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายป.ปลา หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 166) 7 ส.ค. 2561
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายป้ายคลองสูญ - เอเชีย ๔๑ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 133) 7 ส.ค. 2561
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังป้ายคลองสูญ – เอเชีย 41 หมู่ที่ 5 (ดู : 139) 31 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย ป. ปลา หมู่ที่ 2 (ดู : 119) 31 ก.ค. 2561
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายยวนน้ำผึ้ง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 139) 20 ก.ค. 2561
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สายยวนผึ้ง หมูที่ 7 (ดู : 130) 20 ก.ค. 2561
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายยวนน้ำผึ้ง หมู่ที่ ๗ (ดู : 127) 18 ก.ค. 2561
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างบุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน (ดู : 127) 12 ก.ค. 2561
ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง บุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน (ดู : 130) 12 ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายอินทนิลงาม หมูที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 148) 21 มิ.ย. 2561
ประกาศราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายอินทนิลงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 (ดู : 144) 19 มิ.ย. 2561
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 139) 6 มิ.ย. 2561
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสำนักงานกองช่าง ห้องเก็บของขนาดกว้าง และห้องส้วม (ดู : 136) 31 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2561 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 153) 3 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา หมูที่ 4 บริเวณสถานที่อนามัยพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 180) 2 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรางวี ซอยประปาภูเขา หมูที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 174) 2 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 บริเวณศูนย์ถ่ายทอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 164) 2 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมท่อระบายน้ำซอยตาจิต หมูที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 152) 2 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 148) 30 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (นางสมศักดิ์ แต้มจันทร์) ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 136) 30 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (นางสุภาพร รอดสกุล) ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 133) 30 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผูิปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน เมษายน 2561 (นายสุดใจ อักษรทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 141) 30 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน (นายทองมา มุมสำ) ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 140) 30 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่สำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน เมษายน 2561 (นายพิทวัส วงศ์จินดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 150) 30 มี.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ