หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 083-592-6217
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.พรุพี
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 1 ตั้ง เดือนตุลาคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 (ดู : 0) 17 ม.ค. 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ร่วมใจ (ข้างบ้านกำนันเสรี ) หมู่ที่ 6 (ดู : 21) 17 พ.ย. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเคียงพิง หมู่ที่ 7 (ดู : 13) 17 พ.ย. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาตก หมู่ที่ 7 (ดู : 14) 17 พ.ย. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยวนผึ้ง หมู่ที่ 7 (ดู : 11) 17 พ.ย. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนมืด หมู่ที่ 4 (ดู : 11) 17 พ.ย. 2564
ปรับปรุงการกำหนดอายุการใช้งานครุภัณฑ์ ประเภทสินทรัพย์ เทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 13) 11 พ.ย. 2564
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 14) 11 พ.ย. 2564
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 16) 8 พ.ย. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 22) 3 พ.ย. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 20) 29 ต.ค. 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอินทนิลงานฝั่งตะวันออกสายใหม่ หมู่ที่ 3 (ดู : 23) 19 ต.ค. 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายพัฒนาเศรษฐกิจ หมู่ที่ 3 (ดู : 20) 19 ต.ค. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอินทนิลงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 (ดู : 20) 19 ต.ค. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยุพดี หมู่ที่ 3 (ดู : 18) 19 ต.ค. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงเสงี่ยม หมู่ที่ 1 ตลาดพรุพี (ดู : 17) 19 ต.ค. 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองสูญ หมู่ที่ 5 (ดู : 19) 14 ต.ค. 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายประปาภูเขา หมู่ที่ 7 (ดู : 21) 14 ต.ค. 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจุฬาภรณ์แปลง 1 แปลง 2 (ดู : 19) 14 ต.ค. 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจุฬาภรณ์แปลง 1 แยกค่าย 508 (ดู : 19) 14 ต.ค. 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองหินแท่น (ดู : 18) 14 ต.ค. 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายตายก (ดู : 18) 14 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 4 ตั้งวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 (ดู : 20) 14 ต.ค. 2564
โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลตำบลพรุพี หมู่ที่ 1 ,4 และหมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี (ดู : 31) 22 ก.ย. 2564
โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยการตีเส้นผิวจราจรบริเวณถนนลาดยางและถนนคอนกรีตที่เป็นจุดอันตรายและตีเส้นสัญญาเตือน R/B รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างกำหนด (ดู : 30) 22 ก.ย. 2564
โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยการตีเส้นผิวจราจรบริเวณลาดยางและถนนคอนกรีตที่เป็นจุดอันตรายและตีเส้นสัญญาณเตือน R/B รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างกำหนด (ดู : 34) 17 ก.ย. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยวนผึ้ง หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง (ดู : 33) 19 ส.ค. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ - หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม (ดู : 33) 19 ส.ค. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ร่วมใจ เกษตร 1 (บ้านตาลบ ) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ (ดู : 34) 19 ส.ค. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปรษณย์ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 ตลาดพรุพี (ดู : 30) 19 ส.ค. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอลงหินแท่นตอนปลาย หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น (ดู : 37) 19 ส.ค. 2564
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง (ดู : 40) 12 ก.ค. 2564
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ (ดู : 45) 12 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 มิถุยายน 2564) (ดู : 48) 7 ก.ค. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 74) 9 มิ.ย. 2564
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง (ดู : 77) 29 เม.ย. 2564
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ (ดู : 87) 29 เม.ย. 2564
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม (ดู : 66) 21 เม.ย. 2564
โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองพังปูน หมูที่ 7 บ้านช่องช้าง (ดู : 83) 8 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 (ดู : 59) 7 เม.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (ดู : 104) 7 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2563 (ดู : 119) 13 พ.ย. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 147) 26 ต.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-Gp ไตรมาสที่ 4 (ดู : 102) 12 ต.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนมืด หมู่ที่ 4 (ดู : 120) 25 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปรษณีย์ หมุ่ที่ 1 (ดู : 118) 25 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจุฬาภรณ์ แปลง 1 หมู่ที่ 7 (ดู : 116) 25 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ (ดู : 117) 7 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคียงพิง หมู่ที่ 7 (ดู : 113) 7 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 (ดู : 138) 10 ก.ค. 2563
ราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล (ดู : 167) 30 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 160) 17 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 152) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 156) 29 พ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563 (ดู : 140) 13 เม.ย. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 195) 27 มี.ค. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน สายเกษตร 2 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ (ดู : 184) 27 มี.ค. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล สาย หมู่ที่ 3 -ทุ่งทือ-หมุ่ที่ 3 (ดู : 117) 25 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 128) 27 ก.พ. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอินทนิลงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 (ดู : 158) 12 ก.พ. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ