หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ (ดู : 12) 5 มี.ค. 2562
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 85) 12 ต.ค. 2561
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 81) 12 ต.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 78) 12 ต.ค. 2561
ประกาศการใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 46) 12 ต.ค. 2561
ประกาศจัดทำแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.5) (ดู : 42) 12 ต.ค. 2561
ประกาศจัดทำแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 49) 12 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายป้ายคลองสูญ-เอเชีย ๔๑ หมู่ที่๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 71) 10 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายป.ปลา หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 63) 10 ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายป.ปลา หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 102) 7 ส.ค. 2561
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายป้ายคลองสูญ - เอเชีย ๔๑ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 74) 7 ส.ค. 2561
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังป้ายคลองสูญ – เอเชีย 41 หมู่ที่ 5 (ดู : 75) 31 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย ป. ปลา หมู่ที่ 2 (ดู : 60) 31 ก.ค. 2561
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายยวนน้ำผึ้ง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 76) 20 ก.ค. 2561
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สายยวนผึ้ง หมูที่ 7 (ดู : 70) 20 ก.ค. 2561
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายยวนน้ำผึ้ง หมู่ที่ ๗ (ดู : 69) 18 ก.ค. 2561
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างบุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน (ดู : 67) 12 ก.ค. 2561
ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง บุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน (ดู : 69) 12 ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายอินทนิลงาม หมูที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 83) 21 มิ.ย. 2561
ประกาศราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายอินทนิลงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 (ดู : 79) 19 มิ.ย. 2561
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 74) 6 มิ.ย. 2561
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสำนักงานกองช่าง ห้องเก็บของขนาดกว้าง และห้องส้วม (ดู : 72) 31 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2561 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 94) 3 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา หมูที่ 4 บริเวณสถานที่อนามัยพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 114) 2 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรางวี ซอยประปาภูเขา หมูที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 112) 2 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 บริเวณศูนย์ถ่ายทอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 101) 2 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมท่อระบายน้ำซอยตาจิต หมูที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 95) 2 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 87) 30 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (นางสมศักดิ์ แต้มจันทร์) ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 77) 30 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (นางสุภาพร รอดสกุล) ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 74) 30 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผูิปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน เมษายน 2561 (นายสุดใจ อักษรทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 79) 30 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน (นายทองมา มุมสำ) ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 79) 30 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่สำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน เมษายน 2561 (นายพิทวัส วงศ์จินดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 82) 30 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่สำรวจแผนที่ภาษีประจำเดือน เมษายน 2561 (นายพงษ์ศักดิ์ ธรฤทธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 83) 30 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าหัวเสา) ภายในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน เมษายน 2561(นายอรุณชัย เสรีพงษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 80) 30 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (อปพร.) ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 79) 30 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 80) 30 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 82) 30 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ตามโครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 85) 29 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่มฃนิดถัง ประจำเดือน มีนาคม 2561 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 78) 29 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 79) 29 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดคูระบายน้ำและก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณข้างอนามัยพรุพี หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 107) 29 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง บริเวณถนนสายคลองหินแท่น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 97) 29 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง หมู่ที่ 4 บริเวณถนนอ่าวเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 98) 29 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 96) 28 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำตัวยู บ้านนายชูเชาว์ - บ้านนางยินดี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 95) 28 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 100) 28 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ รางวี บ้านกำนันเสรี - บ้านนายผิน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 98) 28 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2561 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 70) 27 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 93) 27 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ (มิเตอร์วัดน้ำ) จำนวน 29 ตัว ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 101) 27 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 101) 27 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 95) 27 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 93) 27 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันโครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 96) 27 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา และค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 97) 27 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 79) 26 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 79) 23 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 70) 23 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารว่าง อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 75) 23 มี.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ