หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 3) 9 มิ.ย. 2564
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง (ดู : 31) 29 เม.ย. 2564
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ (ดู : 36) 29 เม.ย. 2564
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม (ดู : 24) 21 เม.ย. 2564
โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองพังปูน หมูที่ 7 บ้านช่องช้าง (ดู : 39) 8 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 (ดู : 20) 7 เม.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (ดู : 62) 7 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2563 (ดู : 78) 13 พ.ย. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 96) 26 ต.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-Gp ไตรมาสที่ 4 (ดู : 65) 12 ต.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนมืด หมู่ที่ 4 (ดู : 80) 25 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปรษณีย์ หมุ่ที่ 1 (ดู : 74) 25 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจุฬาภรณ์ แปลง 1 หมู่ที่ 7 (ดู : 75) 25 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ (ดู : 71) 7 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคียงพิง หมู่ที่ 7 (ดู : 75) 7 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 (ดู : 94) 10 ก.ค. 2563
ราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล (ดู : 123) 30 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 121) 17 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 108) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 119) 29 พ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563 (ดู : 99) 13 เม.ย. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 150) 27 มี.ค. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน สายเกษตร 2 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ (ดู : 142) 27 มี.ค. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล สาย หมู่ที่ 3 -ทุ่งทือ-หมุ่ที่ 3 (ดู : 84) 25 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 93) 27 ก.พ. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอินทนิลงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 (ดู : 117) 12 ก.พ. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งทือ – หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 (ดู : 115) 12 ก.พ. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยคลองหินแท่น ซอยคลองหินแท่น หมู่ที่ 4 (ดู : 115) 12 ก.พ. 2563
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562) (ดู : 130) 9 ม.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563 (ดู : 120) 9 ม.ค. 2563
สรุปจัดซื้อและโครงการ ปี 2562 (ดู : 141) 26 ธ.ค. 2562
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 13 โครงการ (ดู : 147) 11 ต.ค. 2562
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 โครงการ (ดู : 142) 11 ต.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562) (ดู : 101) 3 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยเกาะไทน-ซอยพ่อเข้ม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 161) 20 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก (คสล) วอยเขาตก หมู่ที่ 7 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) (ดู : 135) 19 ก.ย. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 129) 10 ก.ย. 2562
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.4 และ ปร.5 ราคากลาง (ดู : 122) 9 ก.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562) (ดู : 81) 2 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 (ดู : 113) 2 ก.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนน (ลาดทับ) ถนนสาย นายสุชาติ เก้าเฮี้ยน - บ้านนางภัทรา วันชัย หมู่ที่ 1 (ดู : 140) 17 พ.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาตก หมู่ที่ 7 (ดู : 133) 17 พ.ค. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. สายหลังป้ายคลองสูญ - เอเซีย 41 หมู่ที่ 5 (ดู : 292) 17 พ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2562 หน่วยงาน เทศบาลตำบลพรุพี วันที่ 30 เมษายน 2562 (ดู : 157) 30 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562) (ดู : 84) 2 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. สาย หมู่ที่ 2-3 (ซอยหลังโรงเรียนพรุพี-หัวสะพานจีน) (ดู : 135) 2 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. สายหลังป้ายคลองสูญ - เอเชีย 41 หมู่ที่ 5 (ดู : 127) 2 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. สายหลังป้ายคลองสูญ-เอเซีย 41 หมุ่ที่ 5 (ดู : 128) 2 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3 (ซอยหลังโรงเรียนพรุพี) -หัวสะพานจีน (ดู : 118) 2 เม.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2562 (ดู : 164) 2 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาให้ชนะการประมูลพัสดุชำรุด (ดู : 142) 21 มี.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ (ดู : 169) 5 มี.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2561 ถึง 28 ธันวาคม 2561) (ดู : 81) 28 ธ.ค. 2561
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 237) 12 ต.ค. 2561
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 218) 12 ต.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 316) 12 ต.ค. 2561
ประกาศการใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 182) 12 ต.ค. 2561
ประกาศจัดทำแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.5) (ดู : 184) 12 ต.ค. 2561
ประกาศจัดทำแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 302) 12 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายป้ายคลองสูญ-เอเชีย ๔๑ หมู่ที่๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 227) 10 ก.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ