หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 083-592-6217
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.พรุพี
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยการตีเส้นผิวจราจรบริเวณลาดยางและถนนคอนกรีตที่เป็นจุดอันตรายและตีเส้นสัญญาณเตือน R/B รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างกำหนด (ดู : 2) 17 ก.ย. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยวนผึ้ง หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง (ดู : 9) 19 ส.ค. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ - หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม (ดู : 8) 19 ส.ค. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ร่วมใจ เกษตร 1 (บ้านตาลบ ) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ (ดู : 10) 19 ส.ค. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปรษณย์ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 ตลาดพรุพี (ดู : 6) 19 ส.ค. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอลงหินแท่นตอนปลาย หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น (ดู : 15) 19 ส.ค. 2564
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง (ดู : 16) 12 ก.ค. 2564
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ (ดู : 22) 12 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 มิถุยายน 2564) (ดู : 25) 7 ก.ค. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 46) 9 มิ.ย. 2564
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง (ดู : 58) 29 เม.ย. 2564
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ (ดู : 62) 29 เม.ย. 2564
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม (ดู : 44) 21 เม.ย. 2564
โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองพังปูน หมูที่ 7 บ้านช่องช้าง (ดู : 58) 8 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 (ดู : 35) 7 เม.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (ดู : 78) 7 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2563 (ดู : 96) 13 พ.ย. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 118) 26 ต.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-Gp ไตรมาสที่ 4 (ดู : 81) 12 ต.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนมืด หมู่ที่ 4 (ดู : 101) 25 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปรษณีย์ หมุ่ที่ 1 (ดู : 95) 25 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจุฬาภรณ์ แปลง 1 หมู่ที่ 7 (ดู : 96) 25 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ (ดู : 97) 7 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคียงพิง หมู่ที่ 7 (ดู : 94) 7 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 (ดู : 116) 10 ก.ค. 2563
ราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล (ดู : 146) 30 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 137) 17 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 131) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 138) 29 พ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563 (ดู : 120) 13 เม.ย. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 174) 27 มี.ค. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน สายเกษตร 2 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ (ดู : 164) 27 มี.ค. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล สาย หมู่ที่ 3 -ทุ่งทือ-หมุ่ที่ 3 (ดู : 100) 25 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 109) 27 ก.พ. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอินทนิลงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 (ดู : 135) 12 ก.พ. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งทือ – หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 (ดู : 134) 12 ก.พ. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยคลองหินแท่น ซอยคลองหินแท่น หมู่ที่ 4 (ดู : 130) 12 ก.พ. 2563
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562) (ดู : 144) 9 ม.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563 (ดู : 137) 9 ม.ค. 2563
สรุปจัดซื้อและโครงการ ปี 2562 (ดู : 162) 26 ธ.ค. 2562
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 13 โครงการ (ดู : 164) 11 ต.ค. 2562
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 โครงการ (ดู : 158) 11 ต.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562) (ดู : 117) 3 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยเกาะไทน-ซอยพ่อเข้ม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 179) 20 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก (คสล) วอยเขาตก หมู่ที่ 7 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) (ดู : 149) 19 ก.ย. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 147) 10 ก.ย. 2562
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.4 และ ปร.5 ราคากลาง (ดู : 136) 9 ก.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562) (ดู : 98) 2 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 (ดู : 127) 2 ก.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนน (ลาดทับ) ถนนสาย นายสุชาติ เก้าเฮี้ยน - บ้านนางภัทรา วันชัย หมู่ที่ 1 (ดู : 156) 17 พ.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาตก หมู่ที่ 7 (ดู : 148) 17 พ.ค. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. สายหลังป้ายคลองสูญ - เอเซีย 41 หมู่ที่ 5 (ดู : 309) 17 พ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2562 หน่วยงาน เทศบาลตำบลพรุพี วันที่ 30 เมษายน 2562 (ดู : 173) 30 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562) (ดู : 99) 2 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. สาย หมู่ที่ 2-3 (ซอยหลังโรงเรียนพรุพี-หัวสะพานจีน) (ดู : 151) 2 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. สายหลังป้ายคลองสูญ - เอเชีย 41 หมู่ที่ 5 (ดู : 142) 2 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. สายหลังป้ายคลองสูญ-เอเซีย 41 หมุ่ที่ 5 (ดู : 144) 2 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3 (ซอยหลังโรงเรียนพรุพี) -หัวสะพานจีน (ดู : 137) 2 เม.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2562 (ดู : 179) 2 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาให้ชนะการประมูลพัสดุชำรุด (ดู : 155) 21 มี.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ