หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 113) 12 ก.ย. 2561
ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 12) 10 ก.ย. 2561
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (ดู : 17) 30 ส.ค. 2561
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 (ดู : 13) 30 ส.ค. 2561
ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ (ดู : 14) 30 ส.ค. 2561
ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับประชาชน (ดู : 16) 14 ส.ค. 2561
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด (ดู : 13) 10 ส.ค. 2561
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลพรุพี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ดู : 19) 2 ส.ค. 2561
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด (ดู : 18) 2 ส.ค. 2561
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด (ดู : 21) 23 ก.ค. 2561
ปฎิทินการออกลงพื้นที่เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (ดู : 26) 23 ก.ค. 2561
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลพรุพี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ (ดู : 14) 5 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 31) 29 มิ.ย. 2561
สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 (ดู : 36) 25 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 (ดู : 34) 25 มิ.ย. 2561
ปฏิทินการออกลงพื้นที่เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ตำบลพรุพี (พ่นเคมีควบคุมโรค) (ดู : 31) 15 มิ.ย. 2561
การเตรียมตัวและปฏิบัติตน เมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม (ดู : 36) 7 มิ.ย. 2561
ปภ..แนะเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย (ดู : 37) 7 มิ.ย. 2561
ปภ..แนะวิธีรับมืออันตรายจากพายุฤดูร้อน (ดู : 32) 7 มิ.ย. 2561
ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ราบลุ่ม (ดู : 35) 6 มิ.ย. 2561
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลพรุพี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ (ดู : 13) 4 มิ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 22) 4 มิ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 22) 4 มิ.ย. 2561
กำหนดเขตพื้นที่สาธารณะในการแสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 (ดู : 38) 17 พ.ค. 2561
รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 (ดู : 35) 15 พ.ค. 2561
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลพรุพี พ.ศ. 2560 แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 (ดู : 34) 10 พ.ค. 2561
ีรายละเอียดประกอบการขึ้นทะเบียบและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 (ดู : 33) 8 พ.ค. 2561
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 39) 7 พ.ค. 2561
บัญชีรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 50) 11 เม.ย. 2561
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 13 เม.ย.61 เวลา 08.00-13.00 น. ณ วัดสุคนธาวาส กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน,สรงน้ำพระและรดน้ำผู้สูงอายุ (ดู : 51) 5 เม.ย. 2561
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 (ดู : 59) 5 เม.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 (ดู : 48) 5 เม.ย. 2561
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 (ดู : 49) 5 เม.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน (ดู : 45) 5 เม.ย. 2561
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (ดู : 59) 3 เม.ย. 2561
ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ (ดู : 48) 2 เม.ย. 2561
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 65) 29 มี.ค. 2561
ขอให้ผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐตอบแบบสอบถามการพัฒนาอาชีพ ที่สำนักงาน ทต.พรุพี วันที่ 10 เมษายน 2561 แนบสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 แผ่น เว้นวันหยุดราชการ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ตามวันและเวลาการประชุมหมู่บ้าน (ดู : 61) 29 มี.ค. 2561
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประกอบด้วย (ดู : 65) 28 มี.ค. 2561
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 59) 28 มี.ค. 2561
แผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความตระหนักการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ดู : 66) 27 มี.ค. 2561
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน กรณีร้องขอด้วยผู้แทน (ดู : 78) 13 มี.ค. 2561
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน กรณีร้องขอด้วยตนเอง (ดู : 75) 13 มี.ค. 2561
รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 82) 13 มี.ค. 2561
การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 78) 13 มี.ค. 2561
รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 (ดู : 79) 6 มี.ค. 2561
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน มีนาคม 2561 (ดู : 83) 2 มี.ค. 2561
ประกาศ ปฏิทินการออกพื้นที่เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (ดู : 11) 1 มี.ค. 2561
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ดู : 84) 20 ก.พ. 2561
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลพรุพีให้ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติการแทนนายกเทศมนตรี (ดู : 78) 14 ก.พ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 91) 9 ก.พ. 2561
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 110) 19 ม.ค. 2561
รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (ดู : 96) 15 ม.ค. 2561
แจ้งประชาสัมพันธ์ค่ะ...ท่านใดมีความประสงค์ทำความดี...โดยร่วมกิจกรรมออกบู๊ทอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อบริการแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี เบอร์โทรศัพท์ 077-380584 ต่อ 110 ค่ะ (ดู : 99) 10 ม.ค. 2561
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลพรุพี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 95) 9 ม.ค. 2561
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส) (ดู : 80) 3 ม.ค. 2561
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี พ.ศ.2562 (ดู : 91) 3 ม.ค. 2561
แนวทางการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 29) 29 ธ.ค. 2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 79) 28 ธ.ค. 2560
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (ดู : 100) 4 ธ.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ