หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 0) 5 มิ.ย. 2563
ขอความร่วมมือประชาชนผู้มารับบริการหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลพรุพี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ภายในวันที่ 30 มิย.63 (ดู : 5) 5 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลพรุพี ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ดู : 11) 21 พ.ค. 2563
เรื่อง รายงานผลการนำแผนป้องกันทุจริตไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - มี.ค.63) (ดู : 14) 18 พ.ค. 2563
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ประจำปี 2563 (ดู : 10) 18 พ.ค. 2563
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อการชำระภาษีอากรของเทศบาลตำบลพรุพรี (ดู : 11) 15 พ.ค. 2563
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน และการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำความคิดเห็นประกอบการพิจารณาในการตราเทศบัญญัติดังกล่าวบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 12) 15 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 11) 8 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพรุพี (เพิ่มเติม) (ดู : 11) 30 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2563 (ดู : 10) 30 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลพรุพรี (ดู : 11) 27 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (ดู : 9) 24 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อการติดต่อขออนุญาติโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ (ดู : 10) 24 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานเทศบาลตำบลพรุพรี (ดู : 10) 17 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานเทศบาลตำบลพรุพรี (ดู : 9) 17 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลพรุพรี (ดู : 10) 17 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานเทศบาลตำบลพรุพรี (ดู : 8) 16 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อใช้ในการขอติดตั้งมิเตอร์วัดน้ำในสำนักงานเทศบาลตำบลพรุพรี (ดู : 10) 16 เม.ย. 2563
ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2563 (ดู : 14) 16 เม.ย. 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ (ดู : 7) 15 เม.ย. 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (ดู : 7) 15 เม.ย. 2563
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 19) 8 เม.ย. 2563
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม 2563 เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 16) 31 มี.ค. 2563
รายชื่อผู้มัสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคาคม 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 20) 31 มี.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่มา สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี (ดู : 12) 7 มี.ค. 2563
รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้ขอรับบริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 23) 4 มี.ค. 2563
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และวันเริ่ม สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 (ดู : 25) 3 มี.ค. 2563
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) (ดู : 24) 28 ก.พ. 2563
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 18) 28 ก.พ. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 17) 28 ก.พ. 2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราษฎร์ธานี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 21) 26 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การกำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (ดู : 23) 7 ก.พ. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 20) 31 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) (ดู : 21) 31 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม 2563 (ดู : 21) 31 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 27) 28 ม.ค. 2563
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 57) 28 ม.ค. 2563
รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 26) 28 ม.ค. 2563
การป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 22) 27 ม.ค. 2563
การเตรียมการป้องกันและงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 31) 27 ม.ค. 2563
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 20) 27 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 30) 21 ม.ค. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 26) 14 ม.ค. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 1 (ดู : 27) 27 ธ.ค. 2562
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปี 2562 (รอบ 12 เดือน) (ดู : 17) 6 ธ.ค. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกยน 2562 ครั้งที่ 1 (ดู : 40) 29 พ.ย. 2562
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ดู : 39) 29 พ.ย. 2562
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ชื่อ เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 37) 29 พ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 38) 11 พ.ย. 2562
เทศบาลตำบลพรุพีขอเชิญพ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลพรุพีมาร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณคลองพรง หมู่ 2 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จ.สฎ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป (ดู : 38) 8 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพรุพีในวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันลอยกระทงระวังอันตรายจากประทัด ดอกไม้ไฟ และ การจมน้ำในวันลอยกระทง (ดู : 40) 6 พ.ย. 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อรองรับภัยพิบัติในพื้นที่ (ดู : 37) 6 พ.ย. 2562
ประกาศ เรือง การเพิ่ม/ถอนชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานคระกรรมการชุมชน (ดู : 40) 1 พ.ย. 2562
บัญชีราชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2562 (ดู : 37) 31 ต.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ชื่อ เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 39) 31 ต.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีย้ายภูมิลำเนา) ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2562 ชื่อ เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 37) 31 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่ 1 (ดู : 40) 31 ต.ค. 2562
การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองหินแท่น (ดู : 37) 28 ต.ค. 2562
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพรุพรี (ดู : 8) 2 ต.ค. 2562
เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ดู : 11) 2 ต.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ