หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้ขอรับบริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 10) 4 มี.ค. 2563
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และวันเริ่ม สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 (ดู : 13) 3 มี.ค. 2563
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) (ดู : 12) 28 ก.พ. 2563
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 7) 28 ก.พ. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 7) 28 ก.พ. 2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราษฎร์ธานี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 9) 26 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การกำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (ดู : 11) 7 ก.พ. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 9) 31 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) (ดู : 9) 31 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม 2563 (ดู : 9) 31 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 14) 28 ม.ค. 2563
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 14) 28 ม.ค. 2563
รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 11) 28 ม.ค. 2563
การป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 9) 27 ม.ค. 2563
การเตรียมการป้องกันและงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 13) 27 ม.ค. 2563
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 8) 27 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 15) 21 ม.ค. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 13) 14 ม.ค. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 1 (ดู : 13) 27 ธ.ค. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกยน 2562 ครั้งที่ 1 (ดู : 25) 29 พ.ย. 2562
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ดู : 28) 29 พ.ย. 2562
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ชื่อ เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 23) 29 พ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 25) 11 พ.ย. 2562
เทศบาลตำบลพรุพีขอเชิญพ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลพรุพีมาร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณคลองพรง หมู่ 2 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จ.สฎ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป (ดู : 24) 8 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพรุพีในวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันลอยกระทงระวังอันตรายจากประทัด ดอกไม้ไฟ และ การจมน้ำในวันลอยกระทง (ดู : 26) 6 พ.ย. 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อรองรับภัยพิบัติในพื้นที่ (ดู : 22) 6 พ.ย. 2562
ประกาศ เรือง การเพิ่ม/ถอนชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานคระกรรมการชุมชน (ดู : 25) 1 พ.ย. 2562
บัญชีราชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2562 (ดู : 24) 31 ต.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ชื่อ เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 24) 31 ต.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีย้ายภูมิลำเนา) ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2562 ชื่อ เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 24) 31 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่ 1 (ดู : 29) 31 ต.ค. 2562
การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองหินแท่น (ดู : 24) 28 ต.ค. 2562
รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้ขอรับบริการ เดือน กันยายน 2562 (ดู : 6) 2 ต.ค. 2562
สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 31) 30 ก.ย. 2562
สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 32) 30 ก.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด ประจำปี กันยายน พ.ศ. 2562 ครั้วที่ 2 (ดู : 41) 30 ก.ย. 2562
ถอดถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 27) 30 ก.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2562 ครั้งที่ 1 (ดู : 34) 27 ก.ย. 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลพรุพี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) (ดู : 43) 11 ก.ย. 2562
รายงานผลการประเมินการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปี 2562 (ดู : 33) 11 ก.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ของเดือน สิงหาคม 2562 (ดู : 35) 3 ก.ย. 2562
ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2562 (ดู : 29) 29 ส.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 32) 22 ก.ค. 2562
คติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 17 กรกฎาคม 2562 (ดู : 34) 17 ก.ค. 2562
กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 (ดู : 43) 11 ก.ค. 2562
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 42) 9 ก.ค. 2562
แผนปฎิบัติการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปี 2562 (ดู : 39) 28 มิ.ย. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพรุพี การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 35) 28 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (ดู : 44) 19 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติดในชุมชน (ดู : 49) 19 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติดในครอบครัว (ดู : 35) 19 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 (ดู : 32) 19 มิ.ย. 2562
เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 29) 17 มิ.ย. 2562
คำสั่งเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 (ดู : 34) 17 มิ.ย. 2562
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 36) 7 มิ.ย. 2562
โครงการช่วยกันลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3 Rs (Reduce,Reuse,Recycle) ประจำปี 2562 (ดู : 31) 5 มิ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (ดู : 38) 31 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (ดู : 36) 31 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากความเดือดร้อนจากอัคคีภัย-หลังเดียว (ดู : 38) 30 พ.ค. 2562
รายชื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน พฤษภาคม2562 (ดู : 32) 10 พ.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ