หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 083-592-6217
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.พรุพี
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ (ดู : 4) 10 ม.ค. 2565
สถิติข้อมูลผู้ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ดู : 26) 25 ต.ค. 2564
การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 กรณีย้ายภูมิลำเนา และรายใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 29) 20 ต.ค. 2564
การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 เพิ่มเติม (ดู : 29) 20 ต.ค. 2564
การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 เพิ่มเติม (ดู : 20) 20 ต.ค. 2564
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 23) 5 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 24) 30 ก.ย. 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลพรุพี ประจจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 29) 30 ก.ย. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี เดือน กันยายน 2564 (ดู : 17) 30 ก.ย. 2564
เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ (ดู : 28) 30 ก.ย. 2564
สถิติข้อมูลผู้ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (ดู : 31) 20 ก.ย. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (ดู : 31) 8 ก.ย. 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม 2564 (ดู : 25) 8 ก.ย. 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (ดู : 30) 8 ก.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ผลการประกวดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวในหัวข้อ (ดู : 23) 8 ก.ย. 2564
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชญัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือน กันยายน 2564 (ดู : 27) 7 ก.ย. 2564
เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ (ดู : 35) 20 ส.ค. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (ดู : 36) 5 ส.ค. 2564
รายงานสรุปผลการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรเทศบาลตำบลพรุพี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ดู : 48) 28 ก.ค. 2564
สถิติข้อมูลผู้ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (ดู : 42) 22 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา (ดู : 72) 25 พ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา (ดู : 63) 25 พ.ค. 2564
สถิติข้อมูลผู้ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 56) 21 พ.ค. 2564
ประกาศเเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง แจ้งคืนเงินประกันสัญญาเงินสด (ดู : 44) 19 พ.ค. 2564
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชญัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือน พฤษภาคม 2564 64 (ดู : 57) 19 พ.ค. 2564
ขอรายงานสถิติผู้มารับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -เมษายน 2564) (ดู : 59) 11 พ.ค. 2564
ขอรายงานสถิติผู้มารับบริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครอง สำหนักปลัด เทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -เมษายน 2564) (ดู : 55) 11 พ.ค. 2564
รายงานการสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ดู : 48) 11 พ.ค. 2564
แผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับบริหาร ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) (ดู : 51) 11 พ.ค. 2564
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 (ดู : 45) 11 พ.ค. 2564
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ดู : 51) 7 พ.ค. 2564
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส (integrity and Transparency Assessment:ITA) ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 56) 22 เม.ย. 2564
สถิติข้อมูลผู้ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 (ดู : 63) 22 เม.ย. 2564
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชญัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือน เมษายน 64 (ดู : 48) 20 เม.ย. 2564
การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขเหตุรำคาญกรณีการประกอบกิจการโรงไม้วรวัฒน์ หมู่ที่ 7 (ดู : 64) 20 เม.ย. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 1 (ดู : 78) 5 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางข้ามรางรถไฟ (ดู : 56) 1 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทสกาลสงกรานต์ (ดู : 52) 1 เม.ย. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ดู : 63) 29 มี.ค. 2564
เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 60) 26 มี.ค. 2564
การปฏิบัติตามมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนของเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 55) 25 มี.ค. 2564
การตรวจสอบเหตุร้องเรียนกรณีกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการฟาร์มไก่เนื้อ หมู่ที่ 6 (ดู : 56) 25 มี.ค. 2564
การตราจสอบเหตุร้องเรียนกรณีการประกอบกิจการโรงไม้วรวัฒน์ หมู่ที่ 7 (ดู : 58) 25 มี.ค. 2564
สถิติข้อมูลผู้ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 54) 22 มี.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 (ดู : 51) 17 มี.ค. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 (ดู : 61) 15 มี.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 48) 24 ก.พ. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี และนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี (ดู : 74) 10 ก.พ. 2564
ริบหลักประกันสัญญา (ดู : 68) 5 ก.พ. 2564
แจ้งคืนเงินประกันสัญญาเงินสด (ดู : 61) 5 ก.พ. 2564
บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญา (ดู : 66) 5 ก.พ. 2564
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชญัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 60) 2 ก.พ. 2564
สถิติข้อมูลผู้ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 (ดู : 75) 15 ม.ค. 2564
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 74) 13 ม.ค. 2564
การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล (ดู : 36) 4 ม.ค. 2564
รายงานสรุปผลการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (ดู : 36) 25 ธ.ค. 2563
สรุปการส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม สัมมนา โดยดำเนินการเองและร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 50) 24 ธ.ค. 2563
เทศบาลตำบลพรุพี ขอประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (ดู : 98) 22 ธ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี ขอประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (ดู : 93) 22 ธ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี ขอประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟ (จุดตัดทางรถไฟ) (ดู : 88) 22 ธ.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ