หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ปฏิทินการออกลงพื้นที่เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (ดู : 9) 25 มี.ค. 2562
การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ดู : 0) 19 มี.ค. 2562
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มี 5 เรื่อง (ดู : 15) 4 มี.ค. 2562
เตือนคนไทย รับมือภัยแล้ง (ดู : 10) 1 มี.ค. 2562
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดังนี้ (ดู : 10) 1 มี.ค. 2562
ประกาศ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาแล้งประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 10) 1 มี.ค. 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. - 29 มี.ค.2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี ในวัน เวลา ราชการ (ดู : 14) 13 ก.พ. 2562
การเลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. (ดู : 14) 8 ก.พ. 2562
การป้องกันและระงับอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 14) 30 ม.ค. 2562
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 17) 28 ม.ค. 2562
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลพรุพี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 27) 10 ม.ค. 2562
มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ดู : 40) 28 ธ.ค. 2561
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 (ดู : 43) 28 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” (ดู : 36) 28 ธ.ค. 2561
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 (ดู : 42) 27 พ.ย. 2561
เอกสารประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี พ.ศ. 2561 (ดู : 55) 16 พ.ย. 2561
ประกาศแนะนำเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย (ดู : 59) 9 พ.ย. 2561
ประกาศการเตรียมตัวและปฎิบัตตนเมื่อเกิดวาตภัย (ดู : 47) 9 พ.ย. 2561
ประกาศการเตรียมตัวและปฎิบัตตนเมื่อเกิดอุทกภัย (ดู : 43) 9 พ.ย. 2561
ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ราบลุ่ม/ที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านให้ระมัดระวัง อุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม (ดู : 52) 9 พ.ย. 2561
การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 50) 29 ต.ค. 2561
การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ดู : 44) 29 ต.ค. 2561
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน (เม.ย.61 - ต.ค.61) (ดู : 44) 29 ต.ค. 2561
การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์เบี่้ยยังชีพผู้ป่วยเอสด์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 47) 29 ต.ค. 2561
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (ต.ค.60 - มี.ค.61) (ดู : 51) 26 ต.ค. 2561
ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. เริ่มจากศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึงบริเวณสามแยกหน้าตลาดพรุพี (แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง) (ดู : 60) 10 ต.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 62) 9 ต.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 66) 20 ก.ย. 2561
ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พงศ.2561 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ดู : 60) 19 ก.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 166) 12 ก.ย. 2561
ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 75) 10 ก.ย. 2561
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (ดู : 68) 30 ส.ค. 2561
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 (ดู : 68) 30 ส.ค. 2561
ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ (ดู : 74) 30 ส.ค. 2561
ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับประชาชน (ดู : 66) 14 ส.ค. 2561
ผลการประเมินประสิทธิภาพเทศบาลตำบลพรุพี (Local Performance Assessment : LPA ) (ดู : 52) 10 ส.ค. 2561
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด (ดู : 64) 10 ส.ค. 2561
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลพรุพี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ดู : 73) 2 ส.ค. 2561
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด (ดู : 66) 2 ส.ค. 2561
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด (ดู : 69) 23 ก.ค. 2561
ปฎิทินการออกลงพื้นที่เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (ดู : 72) 23 ก.ค. 2561
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลพรุพี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ (ดู : 64) 5 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 87) 29 มิ.ย. 2561
สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 (ดู : 84) 25 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 (ดู : 91) 25 มิ.ย. 2561
ปฏิทินการออกลงพื้นที่เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ตำบลพรุพี (พ่นเคมีควบคุมโรค) (ดู : 75) 15 มิ.ย. 2561
การเตรียมตัวและปฏิบัติตน เมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม (ดู : 88) 7 มิ.ย. 2561
ปภ..แนะเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย (ดู : 81) 7 มิ.ย. 2561
ปภ..แนะวิธีรับมืออันตรายจากพายุฤดูร้อน (ดู : 83) 7 มิ.ย. 2561
ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ราบลุ่ม (ดู : 81) 6 มิ.ย. 2561
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลพรุพี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ (ดู : 62) 4 มิ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 74) 4 มิ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 73) 4 มิ.ย. 2561
กำหนดเขตพื้นที่สาธารณะในการแสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 (ดู : 84) 17 พ.ค. 2561
รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 (ดู : 86) 15 พ.ค. 2561
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลพรุพี พ.ศ. 2560 แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 (ดู : 86) 10 พ.ค. 2561
ีรายละเอียดประกอบการขึ้นทะเบียบและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 (ดู : 78) 8 พ.ค. 2561
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 87) 7 พ.ค. 2561
บัญชีรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 99) 11 เม.ย. 2561
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 13 เม.ย.61 เวลา 08.00-13.00 น. ณ วัดสุคนธาวาส กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน,สรงน้ำพระและรดน้ำผู้สูงอายุ (ดู : 99) 5 เม.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ