หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 14) 11 ก.ย. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ดู : 9) 9 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 (ดู : 13) 31 ส.ค. 2563
ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 18-20 สิงหาคม 2563 (เวลาราชการ) (ดู : 13) 18 ส.ค. 2563
(ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสนุขและแมว พ.ศ 2563 ของเทศบาลตำบลพรุพี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 22) 7 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ลงมาทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ดู : 14) 5 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เพิ่มเติม) (ดู : 17) 5 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ดู : 13) 5 ส.ค. 2563
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 (ดู : 16) 30 ก.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคล ขึ้นทะเบียบองค์กรเอกชน เพื่อใช้สิทธิ์คัดเลือกคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (ดู : 17) 24 ก.ค. 2563
กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 21) 20 ก.ค. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 25) 14 ก.ค. 2563
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลพรุพี และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี แจ้งเปิดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎราคม 2563 (ดู : 31) 2 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง แผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับบริหาร ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ดู : 25) 2 ก.ค. 2563
เรื่อง รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ดู : 28) 29 มิ.ย. 2563
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด (ดู : 26) 25 มิ.ย. 2563
" เทศบาลตำบลพรุพี ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 " " พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด " 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (ดู : 28) 22 มิ.ย. 2563
รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย (วาตภัย) (ดู : 28) 15 มิ.ย. 2563
เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 29) 11 มิ.ย. 2563
รายงานการจัดทำโครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้ (ดู : 28) 11 มิ.ย. 2563
รายงานสถิติพนักงานเทศบาลตำบลพรุพีเข้าร่วมการอบรมประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 32) 11 มิ.ย. 2563
รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย (วาตภัย) (ดู : 27) 10 มิ.ย. 2563
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏฺิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - มี.ค.63) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 37) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 27) 5 มิ.ย. 2563
ขอความร่วมมือประชาชนผู้มารับบริการหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลพรุพี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ภายในวันที่ 30 มิย.63 (ดู : 32) 5 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลพรุพี ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ดู : 39) 21 พ.ค. 2563
เรื่อง รายงานผลการนำแผนป้องกันทุจริตไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - มี.ค.63) (ดู : 45) 18 พ.ค. 2563
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ประจำปี 2563 (ดู : 39) 18 พ.ค. 2563
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อการชำระภาษีอากรของเทศบาลตำบลพรุพรี (ดู : 34) 15 พ.ค. 2563
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน และการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำความคิดเห็นประกอบการพิจารณาในการตราเทศบัญญัติดังกล่าวบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 40) 15 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 37) 8 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพรุพี (เพิ่มเติม) (ดู : 33) 30 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2563 (ดู : 32) 30 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลพรุพรี (ดู : 35) 27 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (ดู : 34) 24 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อการติดต่อขออนุญาติโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ (ดู : 36) 24 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานเทศบาลตำบลพรุพรี (ดู : 35) 17 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานเทศบาลตำบลพรุพรี (ดู : 32) 17 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลพรุพรี (ดู : 33) 17 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานเทศบาลตำบลพรุพรี (ดู : 35) 16 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อใช้ในการขอติดตั้งมิเตอร์วัดน้ำในสำนักงานเทศบาลตำบลพรุพรี (ดู : 35) 16 เม.ย. 2563
ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2563 (ดู : 40) 16 เม.ย. 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ (ดู : 34) 15 เม.ย. 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (ดู : 46) 15 เม.ย. 2563
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 47) 8 เม.ย. 2563
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม 2563 เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 44) 31 มี.ค. 2563
รายชื่อผู้มัสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคาคม 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 45) 31 มี.ค. 2563
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยนช์ทับซ้อน (ดู : 27) 10 มี.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่มา สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี (ดู : 36) 7 มี.ค. 2563
รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้ขอรับบริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 50) 4 มี.ค. 2563
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และวันเริ่ม สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 (ดู : 49) 3 มี.ค. 2563
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) (ดู : 49) 28 ก.พ. 2563
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 41) 28 ก.พ. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 44) 28 ก.พ. 2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราษฎร์ธานี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 47) 26 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การกำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (ดู : 48) 7 ก.พ. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 43) 31 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) (ดู : 46) 31 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม 2563 (ดู : 43) 31 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 52) 28 ม.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ