หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 083-592-6217
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.พรุพี
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 4) 25 ก.ค. 2565
โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทยครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 3) 19 ก.ค. 2565
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 3) 19 ก.ค. 2565
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชญัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 6) 11 ก.ค. 2565
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชญัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 12) 20 มิ.ย. 2565
แบบสอบถามร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกล การบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ........ (ดู : 12) 13 มิ.ย. 2565
แต่งตั้งผู้รักษาาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา (ดู : 11) 8 มิ.ย. 2565
แต่งตั้งผู้รักษาาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (ดู : 15) 8 มิ.ย. 2565
เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ (ดู : 20) 10 พ.ค. 2565
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 (ดู : 21) 10 พ.ค. 2565
ผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 24) 28 เม.ย. 2565
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 32) 28 เม.ย. 2565
วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 22) 28 เม.ย. 2565
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดู : 24) 27 เม.ย. 2565
การดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาศให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (ดู : 24) 27 เม.ย. 2565
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข (ดู : 26) 27 เม.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565 (ดู : 28) 27 เม.ย. 2565
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ใรการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (ดู : 27) 27 เม.ย. 2565
รายงานการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 30) 27 เม.ย. 2565
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 (ดู : 26) 25 เม.ย. 2565
รานงานการสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) (ดู : 25) 22 เม.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565 ) (ดู : 27) 22 เม.ย. 2565
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบและการฝ่าฝืนระเบียบข้อกฎหมายของเจ้าหน้าที่โดยทุจริต (ดู : 32) 22 เม.ย. 2565
รายงานสถิติผู้มารับบริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564- มีนาคม 2565) (ดู : 25) 22 เม.ย. 2565
รายงานสถิติผู้มารับบริการงานสวัสดิการสังคม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (ดู : 28) 22 เม.ย. 2565
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ .2562 (ดู : 26) 21 เม.ย. 2565
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558 (ดู : 23) 21 เม.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อน ค่อตอบแทน สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 30) 21 เม.ย. 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 25) 21 เม.ย. 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 24) 21 เม.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (ดู : 26) 21 เม.ย. 2565
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 27) 21 เม.ย. 2565
ประกาศ ก.จ.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การรับโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 (ดู : 25) 21 เม.ย. 2565
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ดู : 28) 21 เม.ย. 2565
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ .2558 (ดู : 26) 20 เม.ย. 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล (ดู : 29) 20 เม.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 36) 19 เม.ย. 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 27) 19 เม.ย. 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ดู : 37) 19 เม.ย. 2565
ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 49) 5 เม.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ขายทอดตลาดมูลทราย ครั้งที่ 3 (ดู : 35) 31 มี.ค. 2565
เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ (ดู : 38) 28 มี.ค. 2565
ผลการดำเนินเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) (ดู : 37) 25 มี.ค. 2565
แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพรุพี ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ดู : 37) 25 มี.ค. 2565
ประกาศขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 20) 21 มี.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ขายทอดตลาดมูลทราย ครั้งที่ 2 (ดู : 49) 10 มี.ค. 2565
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 (ดู : 21) 22 ก.พ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง มาตรการ ป้องกัน ที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะที่เกิดจากการบรรทุกดิน (ดู : 54) 18 ก.พ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ขายทอดตลาดมูลทราย (ดู : 49) 18 ก.พ. 2565
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ (ดู : 58) 7 ก.พ. 2565
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ปี พ.ศ. 2565 (ดู : 63) 1 ก.พ. 2565
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 (ดู : 23) 18 ม.ค. 2565
รายงานผลตามข้อตกลงการปฎิบัติราชการ ปรจำปี 2564 (ดู : 7) 11 ม.ค. 2565
เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ (ดู : 82) 10 ม.ค. 2565
นโยบายไม่รับของขวัญ (ON Gift Policy) (ดู : 36) 5 ม.ค. 2565
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 11) 30 ธ.ค. 2564
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 (ดู : 20) 16 พ.ย. 2564
สถิติข้อมูลผู้ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ดู : 98) 25 ต.ค. 2564
การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 กรณีย้ายภูมิลำเนา และรายใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 99) 20 ต.ค. 2564
การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 เพิ่มเติม (ดู : 94) 20 ต.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ