หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา (ดู : 12) 25 พ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา (ดู : 12) 25 พ.ค. 2564
สถิติข้อมูลผู้ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 11) 21 พ.ค. 2564
ประกาศเเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง แจ้งคืนเงินประกันสัญญาเงินสด (ดู : 5) 19 พ.ค. 2564
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชญัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือน พฤษภาคม 2564 64 (ดู : 11) 19 พ.ค. 2564
ขอรายงานสถิติผู้มารับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -เมษายน 2564) (ดู : 11) 11 พ.ค. 2564
ขอรายงานสถิติผู้มารับบริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครอง สำหนักปลัด เทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -เมษายน 2564) (ดู : 12) 11 พ.ค. 2564
รายงานการสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ดู : 9) 11 พ.ค. 2564
แผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับบริหาร ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) (ดู : 11) 11 พ.ค. 2564
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 (ดู : 7) 11 พ.ค. 2564
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ดู : 10) 7 พ.ค. 2564
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส (integrity and Transparency Assessment:ITA) ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 12) 22 เม.ย. 2564
สถิติข้อมูลผู้ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 (ดู : 14) 22 เม.ย. 2564
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชญัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือน เมษายน 64 (ดู : 11) 20 เม.ย. 2564
การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขเหตุรำคาญกรณีการประกอบกิจการโรงไม้วรวัฒน์ หมู่ที่ 7 (ดู : 15) 20 เม.ย. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 1 (ดู : 33) 5 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางข้ามรางรถไฟ (ดู : 15) 1 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทสกาลสงกรานต์ (ดู : 16) 1 เม.ย. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ดู : 22) 29 มี.ค. 2564
เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 12) 26 มี.ค. 2564
การปฏิบัติตามมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนของเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 11) 25 มี.ค. 2564
การตรวจสอบเหตุร้องเรียนกรณีกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการฟาร์มไก่เนื้อ หมู่ที่ 6 (ดู : 16) 25 มี.ค. 2564
การตราจสอบเหตุร้องเรียนกรณีการประกอบกิจการโรงไม้วรวัฒน์ หมู่ที่ 7 (ดู : 17) 25 มี.ค. 2564
สถิติข้อมูลผู้ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 19) 22 มี.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 (ดู : 11) 17 มี.ค. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 (ดู : 24) 15 มี.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 13) 24 ก.พ. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี และนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี (ดู : 30) 10 ก.พ. 2564
ริบหลักประกันสัญญา (ดู : 34) 5 ก.พ. 2564
แจ้งคืนเงินประกันสัญญาเงินสด (ดู : 26) 5 ก.พ. 2564
บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญา (ดู : 20) 5 ก.พ. 2564
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชญัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 20) 2 ก.พ. 2564
สถิติข้อมูลผู้ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 (ดู : 38) 15 ม.ค. 2564
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 35) 13 ม.ค. 2564
สรุปการส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม สัมมนา โดยดำเนินการเองและร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 10) 24 ธ.ค. 2563
เทศบาลตำบลพรุพี ขอประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (ดู : 57) 22 ธ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี ขอประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (ดู : 56) 22 ธ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี ขอประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟ (จุดตัดทางรถไฟ) (ดู : 53) 22 ธ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (ดู : 41) 22 ธ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ฝนตกหนักบริเวรภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ดู : 39) 22 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 45) 16 ธ.ค. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชญัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 52) 26 พ.ย. 2563
บทกำหนดโทษการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 43) 26 พ.ย. 2563
กการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง เพื่อทรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้กับการบริการที่สถานีพรุพี ในช่วงขบวนรถเร็วที่ 173/174 (กท.-กต.-กท.) ยังไม่เปิดให้บริการ ฉะนั้นให้ขบวนรถเร็วที่ 167/168 (กท.-กต.-กท.)หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารและสินค้าที่สถานพรุพี เป็นการหยุดทดลอง ตามกำหนดวัน แจ้งมาเพื่อโปรดทราบ (ดู : 47) 25 พ.ย. 2563
สถิติข้อมูลผู้ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (ดู : 24) 16 พ.ย. 2563
การเตรียมตัวและปฎิบัตตนเมื่อเกิดอุทกภัย-วาตภัย-และโคลนถล่ม 1 และ 2 (ดู : 58) 30 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุพี เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 (ดู : 55) 28 ต.ค. 2563
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 6) 22 ต.ค. 2563
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ดู : 17) 22 ต.ค. 2563
ข้อมูลสถิติผู้เข้าใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน พ.ศ. 2563 (ดู : 59) 15 ต.ค. 2563
เทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกับ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 และกรรมการชุมชน หมู่ที่ 5 ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณริมคลองสูญ หมู่ที่ 5 ต.พรุพี (ดู : 60) 14 ต.ค. 2563
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่1 (2122563) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14 – 16 ต.ค. 2563) (ดู : 55) 12 ต.ค. 2563
ขอส่งรายงานฉบับสมบรูณ์และเบิกเงินค่าจ้างโครงการการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนการบริการของเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 9) 9 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 12) 30 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน สำหรับพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 16) 30 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 17) 30 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 36) 30 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 29) 30 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 25) 30 ก.ย. 2563
ขอบังคับเทศบาลตำบลพรุพี ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 24) 30 ก.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ