หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  แผนพัฒนา/แผนดำเนินงาน
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. (2561 – 2564)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 90 คน
ประกาศวันที่  26 ธันวาคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. (2561 – 2564)

เทศบาลตำบลพรุพี

_______________

 

                    อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ข้อ 17 (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ประกอบกับความตามมาตรา 48 เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12)  พ.ศ. 2546 และมติการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลพรุพี เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23  ธันวาคม  2561

เทศบาลตำบลพรุพี จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. (2561–2564) เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแผนฯ แนบท้ายประกาศนี้

 

 

                             ประกาศ  ณ  วันที่  26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

 

           (นายสมคิด    ดำฉวาง)

         นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

 

 

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 2.07 MB.]
 
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ