สำนักปลัด
 • นางเสาวลักษณ์ คงยิ่ง

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 062-2450343

 • นางศรัญญา วัชรวิจิตร

  นักจัดการงานทั่วไป ปฎิบัติการ

 • นางสาวชนิตา คงแสง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นายปรเมศวร์ บุญให้ผล

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 • -ว่าง-

  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

 • นายเศกสรรค์ คงคชวัน

  นิติกรปฎิบัติการ

 • นายจารตุรงค์ ฉับพลัน

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 • นายโชติ คงหนู

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

 • นางสาวพรรวลี ใจอ่อน

  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

 • น.ส.ศรรชณี ย่อมไธสง

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • นางสาวสุภาพร ปรีชานันทศักดิ์

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางสาวธีราวัลย์ สวนกูล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวบุษรีย์ บุญถนอม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสายัณห์ ชัยเมือง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นายวิสุทธิ์ ศรีธุลี

  พนักงานขับรถยนตร์

 • นายณัฐวัฒน์ พีระฤทธิศักดิ์

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายกิตติพงศ์ นาคแดง

  คนสวน

 • นายพงศธร กลับชัย

  พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา

 • นางสาวปราณี อินทร์ช่วย

  ภารโรง

 • นายปรีดา ดำฉวาง

  คนงานทั่วไป

 • นายสมโชติ ดำศิริ

  พนักงานดับเพลิง