หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายสมคิด ดำฉวาง

  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 063-5429878

 • -ว่าง-

  ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี 062-2450346

 • นางสาวกนกณัฐ อนุพงศ์

  รองปลัดเทศบาลตำบลพรุพี 065-0408156

 • นางเสาวลักษณ์ คงยิ่ง

  หัวหน้าสำนักปลัด 062-2450343

 • นางนันทา ชัยยศ

  ผู้อำนวยการกองคลัง 062-2450350

 • นายศิริชัย บุญศรี

  ผู้อำนวยการกองช่าง 062-2540348

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • -

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน