ข้อมูลผู้บริหาร
 • นายสมคิด ดำฉวาง

  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี<br>โทร 063-542-9878

 • นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์

  รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี<br>โทร 081-6936312

 • นายบุญเลิศ รอดศรี

  รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี<br>โทร 087-6238296

 • นายไพโรจน์ ยงทิว

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพรุพี โทร 087-6278059

 • นายนิติเทพ ศรีสุข

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี<br>โทร 085-5704211

 • -ว่าง-

  ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี<br>โทร. 062-2450346

 • นางสาวกนกณัฐ อนุพงศ์

  รองปลัดเทศบาลตำบลพรุพี<br>โทร. 065-0408156