ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-06

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-24

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-01

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำถนนสายห้วยถุน - ฝ่ายคลอง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-01

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน

จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ตะปาน หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-06

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๒๕๗๙ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-27

องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กร ๙๙๑๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-01

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-06

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-01

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-30

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-30

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ปลูกป่า-ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-01

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ประจำเดือนธันวาคม 2566 จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-30

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ซื้อแบบพิมพ์ (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-07

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

จ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้ารองรับระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๕,๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-01

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือนสะพานชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-06

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างและภาษีป้าย ประจำปี2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-07

องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬา อบต. บางงอน หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-22

องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-10

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 7375 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-29