หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 083-592-6217
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.พรุพี
นายสมคิด ดำฉวาง
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี
สายด่วยนายก 063-542-9878
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดูทั้งหมด  
 

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชญัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  (ดู : 3)
แต่งตั้งผู้รักษาาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา (ดู : 6)
แต่งตั้งผู้รักษาาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (ดู : 7)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด  
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ดู : 5)
โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่ 5 บานหวยลวง (ดู : 7)
ประกาศราคากลางโครงการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง (ดู : 4)
 
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
26 มิถุนายน 2565 "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" เทศบาลตำบลพรุพี นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน ร่วมกับโรงเรียนพรุพีพิทยาคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 โรงเรียนบ้านห้วยล่วง โรงเรียนบ้านช่องช้าง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
อ่านรายละเอียด
โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและดนตรีพื้นบ้าน หลักสูตร ระบำตารีกีปัส
อ่านรายละเอียด
โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อ่านรายละเอียด
"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565" เมื่อเวลา 07:00 น. (ช่วงเช้า) นายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี และคณะ จากสมาชิกสถาเทศบาล สำนักปลัด และกองคลัง เทศบาลตำบลพรุพี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี #กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ของเทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565" เมื่อเวลา 18:00 น. (ช่วงเย็น) นายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี และคณะ จากสมาชิกสถาเทศบาล สำนักปลัด และกองคลัง เทศบาลตำบลพรุพี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี #กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
อ่านรายละเอียด
ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากปปช.สุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล "สุดยอดผู้นำท้องถิ่น" ประจำปี 2565 สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
อ่านรายละเอียด
"รวมใจวิถีไทย หิ้วปิ่นโต ถือถุงผ้า ใช้ตะกร้า นุ่งผ้าไทย"
อ่านรายละเอียด
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสุขลักษณะในการประกอบกิจการฟาร์มไก่ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการฟาร์มไก่
อ่านรายละเอียด
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ฯลฯ อำเภอบ้านนาสาร ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพื่อรับทราบปัญหาในพื้นที่ และเป็นเวทีแห่งการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันของแต่ละภาคส่วน
อ่านรายละเอียด
ประมวลภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานและกิจกรรมทั่วไป ดูทั้งหมด  
 
กิจกรรมรับบริจาคขยะรีไซเคิล “เปลี่ยนกองขยะเป็นกองบุญ สร้างกองทุนช่วยผู้ยากไร้ไร้” ประจำเดือนมิถุนายน ในวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียด
ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นของเราให้น่าอยู่ ตามโครงการ
อ่านรายละเอียด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด พร้อมกองช่างเทศบาลตำบลพรุพี ออกสำรวจโรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลทางการเกาตร ของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย (วาตภัย) บ้านช่องช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
ประเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำเรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 276)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 328)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 351)


ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
หนังสือสั่งการ   อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันที่ เวลา รายละเอียด
กระดานสนทนา
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
     
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ