หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 083-592-6217
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
นายสมคิด ดำฉวาง
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี
สายด่วยนายก 063-542-9878
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดูทั้งหมด  
 

รายงานสรุปผลการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรเทศบาลตำบลพรุพี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ดู : 4)
สถิติข้อมูลผู้ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (ดู : 1)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา  (ดู : 34)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด  
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง (ดู : 3)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ  (ดู : 3)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 มิถุยายน 2564) (ดู : 7)
 
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
ครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่าง​เทศบาลตำบลพรุพี​ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ​บ้านนาสาร​ และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร #ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักใช้เองจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น #ใช้ชีวภัณกำจัดแมลงและโรคพืช #ปลูกผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน​เพื่อความมั่นคงทางอาหาร​ ในพื้นที่ต้นแบบม.2 บ้านทุ่งทือ
อ่านรายละเอียด
งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลพรุพี จัดฝึกอบรมการทำปุยหมักจากเศษวัชพืช ใบไม้แห้ง ฟางข้าว เศษอาหาร ฯลฯ ที่หาได้ในท้องถิ่นให้กับครัวเรือนต้นแบบหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ จำนวน 4 กลุ่ม และสาธิตในสำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 1 จุด โดยมีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการรวมกลุ่มกิจกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว และพืชผลทางการเกษตรบนพื้นฐานการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ ลดการใช้สารเคมี เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและมีความมั่นคงทางอาหารรวมทั้งส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและชุมชน ให้มีการจัดการที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ในการทำเกษตร
อ่านรายละเอียด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลพรุพี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รพ.สต.พรุพี ดำเนินการพ่นละอองฝอย (ULV) กำจัดยุงตัวแก่ ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12, โรงเรียนอนุบาลกัญจนา, และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
ยินดีต้อนรับ นายอำเภอบ้านนาสาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี และ ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี ครั้งแรก วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพีร่วมกับ รพ.สต บ้านช่องช้าง รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด -19
อ่านรายละเอียด
"ปลูกต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ. 2564" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ"ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น" ของเทศบาลตำบลพรุพี ณ วัดสุคนธาวาส
อ่านรายละเอียด
ประมวลภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563
งานสวัสดิการสังคม ได้ประสานงานรายละเอียดประกอบคำขอให้มีการปรับปรุงซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง ...
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
ประเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำเรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 50)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 124)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 175)
ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
หนังสือสั่งการ   อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันที่ เวลา รายละเอียด
กระดานสนทนา
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
     
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ