หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
นายสมคิด ดำฉวาง
สายด่วนนายก 063-542-9878
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดูทั้งหมด  
 

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชญัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  (ดู : 3)
บทกำหนดโทษการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 1)
กการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง เพื่อทรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้กับการบริการที่สถานีพรุพี ในช่วงขบวนรถเร็วที่ 173/174 (กท.-กต.-กท.) ยังไม่เปิดให้บริการ ฉะนั้นให้ขบวนรถเร็วที่ 167/168 (กท.-กต.-กท.)หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารและสินค้าที่สถานพรุพี เป็นการหยุดทดลอง ตามกำหนดวัน แจ้งมาเพื่อโปรดทราบ (ดู : 2)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2563  (ดู : 4)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 18)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-Gp ไตรมาสที่ 4 (ดู : 19)
 
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2563 ณ เทศบาลตำบลคลองปราบ
อ่านรายละเอียด
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา ฮุ้ยสกุล เลขานุการนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องช้าง ได้เข้ามอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
แจ้งขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รบกวนนำเอกสารหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียน ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสุนัข/แมว 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสุนัข/แมว 3. หนังสือยินยอมให้ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสุนัข/แมว ในกรณีที่เจ้าของสุนัขและแมวไม่ใช่เจ้าของบ้านที่ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสุนัข/แมว 4. เอกสารที่แสดงว่ามีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วไม่เกินหนึ่งปี 5. เอกสารที่แสดงว่ามีการผ่าตัดทำหมันโดยสัตวแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ถ้ามี) 6. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) หากเจ้าของสุนัขและแมวไม่มายื่นคำขอขึ้นทะเบียน สุนัขและแมวนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทงระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มี2ประเภท คือประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณริมคลองสูญ หมู่ที่ 5 ต.พรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563
อ่านรายละเอียด
วันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563
อ่านรายละเอียด
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2563
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพีร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. และ ช่วงเย็นเวลา 17.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านนาสาร
อ่านรายละเอียด
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยทางคณะได้ไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลปลายพระยา และองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ในวันที่ 18 ก.ย. 2563
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเพื่อทำหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 74)
ด่วนที่สุด รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 ท่าน โดยเข้ารับการอบรม 70 ชั่วโมง มีค่าตอบแทนเดือนละ 5000 - 6000 บาท อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่ ไม่เป็นข้าราชการพนักงาน พนักงานจ้าง ในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ ผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย เปิดรับสมัครวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 ปิดรับสมัครของ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. สามารถติดได้ที่ 077- 380584 ต่อ 109, 110 (ดู : 63)
ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
หนังสือสั่งการ   อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันที่ เวลา รายละเอียด
กระดานสนทนา
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
     
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ