หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นางสาวเสาวภา รัตนพันธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 062-2450346
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.พรุพี
นายสมคิด ดำฉวาง
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี
สายด่วยนายก 063-542-9878
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดูทั้งหมด  
 

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 10)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2565  (ดู : 11)
การับลงทะเบียนและยื่นคำรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.. 2566 กรณีย้ายภูมิลำเนา และรายละเอียดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 18)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด  
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2565  (ดู : 6)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 18)
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2565 (ดู : 16)
 
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
เทศบาลตำบลพรุพี ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณริมคลองสูญ หมู่ที่ 5 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
(วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565) นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี มอบหมายให้นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม (วันปิยมหาราช) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร
อ่านรายละเอียด
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.10 น. ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ ศาลาประชาคมและลานหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร
อ่านรายละเอียด
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดสุคนธาวาส ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพีรับมอบโล่เกียรติคุณ การดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2564 และ ปี2565 ของการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 6 ท้องถิ่นร่วมใจ ปลอดภัยทุกชีวิตณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อ่านรายละเอียด
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 (ช่วงเช้า) ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมลคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีพุทธศักราช 2565
อ่านรายละเอียด
26 มิถุนายน 2565 "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" เทศบาลตำบลพรุพี นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน ร่วมกับโรงเรียนพรุพีพิทยาคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 โรงเรียนบ้านห้วยล่วง โรงเรียนบ้านช่องช้าง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
อ่านรายละเอียด
โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและดนตรีพื้นบ้าน หลักสูตร ระบำตารีกีปัส
อ่านรายละเอียด
โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อ่านรายละเอียด
"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565" เมื่อเวลา 07:00 น. (ช่วงเช้า) นายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี และคณะ จากสมาชิกสถาเทศบาล สำนักปลัด และกองคลัง เทศบาลตำบลพรุพี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี #กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ของเทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
ประมวลภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานและกิจกรรมทั่วไป ดูทั้งหมด  
 
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี มอบหมายให้ น.ส.เสาวภา รัตน์พันธุ์ ปลัดเทศบาล นายผอง ผลเกลี้ยง สท. หมู่ 6 พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนลงเยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ม.5 และ ม.3 ตำบลพรุพี เพื่อสอบถามปัญหาความต้องการนำสู่การช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
อ่านรายละเอียด
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำประปาออกพื้นที่ ยกเลิกมิเตอร์น้ำประปา นายธีระยุทธ พุ่มเพรา หมู่ที่ 4 สายหน้าค่ายทหารพราน พร้อมกับตรวจสอบแรงดันน้ำปา
อ่านรายละเอียด
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำประปาออกพื้นที่ ซ่อมท่อหน้ามิเตอร์น้ำประปา หมู่ที่ 2 สายหลังโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 35)
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 76)
ประเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำเรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 386)


ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
หนังสือสั่งการ   อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันที่ เวลา รายละเอียด
กระดานสนทนา
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ