หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
สายด่วนปลัด 0835926217
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก
เทศมนตรีตำบลพรุพี
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดูทั้งหมด  
 

ขอรายงานสถิติผู้มารับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -เมษายน 2564) (ดู : 2)
ขอรายงานสถิติผู้มารับบริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครอง สำหนักปลัด เทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -เมษายน 2564) (ดู : 2)
รายงานการสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ดู : 1)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด  
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 (ดู : 8)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563  (ดู : 57)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2563  (ดู : 68)
 
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
ประมวลภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563
งานสวัสดิการสังคม ได้ประสานงานรายละเอียดประกอบคำขอให้มีการปรับปรุงซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง ...
อ่านรายละเอียด
ประชุมมอบหมายภารกิจ การเตรียมการและดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 (Local Quarantine) ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
พิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล เทศบาลตำบลพรุพี ประจำปี 2564
อ่านรายละเอียด
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2564
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎราคม 2564
กิจกรรมที่ 1 เห็ดโคน้อยกิจกรรมที่2 แป้งมหัศจรรย์
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมเล่นเปลี่ยนโลก เสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ประโยชน์ของการเล่นดินเล่นน้ำส่งเสริมจินตนาการทางความคิดสร้างสรรค์
รู้จักแก้ปัญหา พัฒนาการทางอารมณ์เข้าใจตนเองมีสมาธิเกิดความฉลาดทางอารมณ์(EQ)...
อ่านรายละเอียด
ครงการ “ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อ่านรายละเอียด
งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลพรุพี
ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านนาสาร
จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตร “การเพ้นท์ผ้าถุงปาแต๊ะ”
อ่านรายละเอียด
ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศบาล
เทศบาลตำบลพรุพี ประจำปี 2563
อ่านรายละเอียด
โครงการจิตอาสาภัยพิบัติระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2563
ณ เทศบาลตำบลคลองปราบ
อ่านรายละเอียด
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา ฮุ้ยสกุล
เลขานุการนายกได้เข้ามอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปและอุปกรณ์ที่จำเป็น
สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
ประเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำเรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 0)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 66)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 145)
ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
หนังสือสั่งการ   อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันที่ เวลา รายละเอียด
กระดานสนทนา
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
     
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ