หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
นายสมคิด ดำฉวาง
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี
ข่าวประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลพรุพี ดูทั้งหมด  

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 5)
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 16)
รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (ดู : 12)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลพรุพี ดูทั้งหมด  
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 4)
โครงการกอสรางคูระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณขางบาน กํานันเสรีถึงบานนายผิน (ดู : 4)
โครงการกอสรางคูระบายน้ํา ค.ส.ล. (ตัวยู) บริเวณขางบาน นายชูเชาวถึงบานนางยินดี (ดู : 3)
 
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
เทศบาลพรุพีร่วมกับพี่น้องชาวหมู่ 1 เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน
อ่านรายละเอียด
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2560
อ่านรายละเอียด
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณริมฝายกักเก็บน้ำคลองพรง หมู่ที่ 2 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุรษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
ในหลวงและพระราชินีเสด็จมาเยี่ยมคณะครู นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 และพสกนิกร ตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพีร่วมถวายพวงมาลาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระปิยมหาราช
อ่านรายละเอียด
อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกับชาวบ้านตำบลพรุพี สืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ วันที่ 20 กันยายน 2560 ณ วัดสุคนธาวาส
อ่านรายละเอียด
โครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัมนา ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560 วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปลายน้ำ ตำบลลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 77)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 95)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 72)
ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
หนังสือสั่งการ   อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันที่ เวลา รายละเอียด
กระดานสนทนา
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ